Generatie X van de genealogie van Rijswijk in Midden-Brabant


X - 1 (kind van IX-1)
Jan Adriaansz. Jan Jan van Rijswijk, geb. 1650/1660, wonend in Udenhout tr. (1) Oisterwijk 14-7-1680 met Margareta van Son, dochter van Adriaen van Son en Jenneke Hendrick Joosten.
Hij tr. (2) Oisterwijk schepenbank 13-2-1689 met Lijsken van Beeck, dochter van Willem Meeuwis van Beeck en NN.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
 1. Cathalijn van Rijswijk, ged. Oisterwijk 31-8-1681, volgt XI-1.
 2. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 29-3-1683.
 3. Lijsken van Rijswijk ged. Oisterwijk 31-1-1685, volgt XI-2.
 4. Anna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 22-5-1686. Zij tr. Oisterwijk 23-1-1718 Adriaan Jansz. Jacob van Rijswijk. (Zie generatie 11)
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Willem van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-3-1691
 2. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-9-1693.
 3. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-6-1695, volgt XI-3.
 4. Peter van Rijswijk, ged. Oisterwijk 22-7-1697.
Bronnen:
 • Oisterwijk R398 fol. 36, 8-4-1685: Transport. De weduwe van Adriaan van Son verkoopt een huis met het erf eromheen liggende groot omtrent 3L te Udenhout op het Winkel. Jan Adriaansz. van Rijswijk tekent als man en momboir van Grietje zijn huijsvrouw.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 100, fol. 45v., lijsten van voogden: Bastiaen Willem Witlocx momboir en Goijaert Simon Priems toesiender over Cathalijn, Ariaen, Anneken en Lijsken, onmondige kinderen van Jan AriŽns van Rijswijk en Grietje AriŽns van Son. Oisterwijk 6-4-1699.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 100, fol. 53., Laurens AriŽn van Son momboir in plaats van Goijaert Sijmon Maerten Priems over Catelijn, Adriaen, Elisabet en Anneken, onmondige kinderen van Jan AriŽns van Rijswijk en Margareta AriŽns van Son. Oisterwijk 28-2-1701.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 100, fol. 52v., Jan Laurens van Rijswijk momboir en Joorden Willems van Beecq toesiender over Adriaen onmondig kind van Jan AriŽn van Rijswijk en Elisabet Willem Van Beecq. Oisterwijk 28-2-1701.
 • Oisterwijk N5291a, 16-5-1701: Omdat er een conflict dreigt te ontstaan over de nalatenschap van Jan van Rijswijk tussen de mombers van zijn eerste vier kinderen Laurens van Son en Bastiaan Witlocx ter eenre en Jan Laurens van Rijswijk en Joorden van Beecq als momboirs van het nakind ter andere zijde, is er door bemoeienis van "eerlijcke lieden" toch een overeenkomst tot stand gekomen die inhoudt dat de weduwe Lijsken van Beecq de beschikking krijgt over de meubilaire goederen tegen betaling van fl. 90 aan de mombers van de vier kinderen uit het eerste huwelijk.
 • Oisterwijk R482 fol. 4v, 17-2-1713: Scheiding en deling. "Adriaan, Cathalijn ende Anneke, gesusteren ende broeder, alle drie kinderen van wijlen Jan Ariensz. van Rijswijcq verweckt aen Margriet Adriaens. van Son in haer leven echteluijden, gewoont hebbende onder dese dinghbancke van Oosterwijck tot Udenhout op het Winckel. Als mede Adriaan Gommers Peijnenburgh als in huwelijck hebbende Elisabeth , mede dogter der voornoemde Jan ende Margriet; hebben tesamen gedaen ende gemaeckt eene erffscgeijdinghe ende erffdeijlinge der goederen naer bescgreeven hen luijden aan gecomen mits de doot ende affleijvicheijt van haer ende zijne voorn. vrouwen ouders, soo zij verclaarden."
 • Oisterwijk R416 fol. 120, 5-1-1734: Bij dit transport compareren nogmaals Adriaan, Cathalijn, Elisabeth en Anneke, broeder en zusters. Ditmaal plotseling allen als kinderen verwekt aan Lijsken van Beek. Anneke blijkt te zijn gehuwd met Adriaan Jan Jacobs van Rijswijk.
X - 2 (kind van IX-5)
Maria Laurensdr. (Vrijssen) van Rijswijk, geb. ca. 1670, overl. voor 4-2-1713, wonend in Drunen, tr. Oisterwijk 7-3-1694 met Adrianus Schapendonck, zoon van Jan Schapendonck en NN.
Hij tr. (2) Oisterwijk 4-2-1713 met Cathalijn Coolen.
Kinderen bij Maria:
 1. Wilhemina Schapendonck, ged. Oisterwijk 25-8-1695.
 2. Laurens Schapendonck, ged. Oisterwijk 15-4-1697, overl. voor 11-2-1715
 3. Joannes Schaependonck, ged. Oisterwijk 17-12-1698.
 4. Joanna Schaependonk, ged. Oisterwijk 7-3-1701, overl. voor 11-2-1715
 5. Maria Schaependonk, ged. Oisterwijk 11-3-1703.
 6. Nicolaas Schaependonk, ged. Oisterwijk 28-3-1705, jong overleden
 7. Nicolaas Schaependonk, ged. Oisterwijk 2-4-1706.
 8. Catharina Schapendonk, ged. Oisterwijk 1-11-1708, overl. voor 11-2-1715
Bron:
 • Oisterwijk R483 fol. 11, 11-2-1715: Akte van scheiding en deling. Joost, sone Loureijs Janse van Rijswijck verweckt aen Anneken Mattheus van Iersel. Mitsgaders Jan Adriaen Colen en Jan Jan Driessen den Ouden, beŽdigde momboiren over Laurens, Adriaentje en Peeter, alle drie kinderen van Jan, mede sone der voornoemde Laurens Janse van Rijswijck ende Anneken Mattheus van Iersel, verweckt uit Cornelia Adriaen Colen als mede Adriaen Jansen Schapendonck ende Frans Wouters van Iersel, beŽdigde momboiren over Jan, Claes, Willemijn en Maria, alle vier bij hem Adriaen verweckt aen Maria, doghtere van Laurens Janse van Rijswijck en Anneken Mattheus van Iersel voornoemt. Claes Ariens Verhoeven en Huijbert Huijberts van Iersel, beŽdigde momboiren over Laurens ende Marike, beijde kinderen van den selven Nicolaes, verweckt aen Cathalijn insgelijcx doghtere der voorn. Laurens Janse van Rijswijck ende Anneke Mattheus van Iersel, hebben te samen gedaen ende gemaeckt een erfdeijlinge ende erfschijdinge der goederen hiernaer beschreve, hen luijden aengecomen mits de doot ende aflijvigheijdt van de meergenoemde Laurense Janse van Rijswijck ende van de voornoemde Anneken Mattheus van Iersel soo men verclaerde.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 101, 11-11-1715: lijsten van voogden: Adriaen Jan Schapendonck momboir en Frans Wouter van Ierssel toesiender over Willemijn, Jan, Maria en Nicolaes, onmondige kinderen van Adriaen Jan Schapendonck en Maria Laurens van Rijswijk.
 • Oisterwijk N5294 fol. 112, 5-9-1718: Testament van Adriaan Jansz. Schapendonk, nu getrouwd met Cathalijn Coolen. Zijn kinderen uit het huwelijk met Maria van Rijswijk krijgen een legaat. Zijn zwager Joost van Rijswijk tekent ook.
 • Oisterwijk N5294 fol. 145, 8-5-1719: Hypotheek. Joost Laurens van Rijswijk heeft als momboir van Jan, Nicolaes en Maria, onmondige kinderen van Arien Schapendonk en wijlen Maria van Rijswijk en ook namens Willemijn Schapendonk geld geleend aan Aert Andries Kuijkers, burgemeester van Moergestel.
 • Oisterwijk N5308 fol. 20, 20-1-1730: Scheiding en deling van de "goederen, capitalen ende crediten van hunne vrouwe ouders" tussen Willemijn en Maria, meerderjarige dochters van wijlen Adriaan Jansz. Schapendonk en Maria Laurensdr. van Rijswijk.
X - 3 (kind van IX-5)
Jan Laurensz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 2-8-1673, wonend in Udenhout, overl. voor 5-5-1705, tr. Oisterwijk 17-2-1697 met Neeltje Adriaan Coolen, ged. Oisterwijk 25-6-1673, begr. Udenhout 22-12-1747, dochter van Adriaan Laurensz. Coolen en Johanna Adriaans ook genoemd Jenneke Cornelis Fransen..
Kinderen:
 1. Laurens van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 10-12-1697, volgt XI-4.
 2. Adriana van Rijswijk, ged. Oisterwijk 10-4-1699, volgt XI-5.
 3. Peter van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-5-1701.
Bron:
 • Oisterwijk, R101 fol. 73, lijsten van voogden, 5-5-1705: Joost Laurens van Rijswijk momboir en Jan Adriaen Coolen toesiender over Laureijs, Adriaentje en Peter, onmondige kinderen van Jan Laurens van Rijswijk en Neeltje Adriaen Coolen. 8-1-1715: Jan Dries den Ouden momboir in plaats van Joost Laurens van Rijswijk.
 • Oisterwijk N5291f, 28-6-1705: Ter egalistaie van het gebruik van de erfhaaftelijke en meubilaire goederen van haar schoonmoeder Anneke (van Iersel) betaalt Cornelia Coolen aan Joost Laurens van Rijswijk en Jan Adriaans Colen,mombers van de drie onmondige kinderen bij haar verwekt door wijlen Jan Laurens van Rijswijk, een bedrag van 76:6:0
 • Oisterwijk, R101 fol.91v-92, 19-4-1714: Peter Hendrik Vuchts als man van Cornelia Hendrix de Cort, te Goirle verkoopt aan Cornelia Coolen weduwe Jan Laurijsse van Rijswijk een weiveld, 3 lopen, te Udenhout int Gommelaer, e.z. Jenneke weduwe Peter van Eersel, a.z. Du Vien, e.e. Aert Jan Claesen, a.e. de gemene straat, belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 8 penningen aan degene die daar toe gerechtigd is voor de som van 254 gulden 2 stuivers 8 penningen (inclusief de lasten).
 • Oisterwijk N5309 fol. 1 , 25-3-1726: Attestatie. Denis Willem Schapendonk, Gijsbert Hendrik Verhoeven, Adriaan Adriaan Coolen en Jan Cornelisse van de Ven leggen op verzoek van Cornelia Coolen, weduwe van Jan Laurensz. van Rijswijk ontlastende verklaringen af over een vechtpartij in de herberg van Udenhout waarbij Peter Vermeer werd "gequetst" en waarvan blijkbaar haar zoon Peter van Rijswijk werd beschuldigd.
 • Oisterwijk R486 fol. 38 , 24-10-1726: Procuratie. "Compareerde voor schepenen deser vrijhijt Peter van Rijswijk wonende in den dorpe van Udenhout" etc. Hij machtigt Johan Jacob Altoffer, notaris en procureur, om hem te vertegenwoordigen in het proces dat hij voert tegen Anthonij Surer, baron van Haersloten.
 • Oisterwijk N5308 fol. 56 , 31-10-1733: Scheiding en deling. Peter Jansz. van Rijswijk vertegenwoordigt zijn moeder Cornelia Coolen bij deze scheiding en deling van de nalatenschap van Adriaan Coolen en Jenneke Cornelis Fransen
 • Oisterwijk R489 fol. 15v , 16-11-1746: "Comp voor schepenen deser vrijheijt en dingbanke van Oosterwijk ondergenoemt Laurijs Janse van Rijswijk en Huijbert van Iersel, dewelke verclaren dat zij door de regenten van Udenhout aangestelt sijn tot collecteurs van den dorpe van Udenhout" etc. Zij benoemen "den persoon van Peter Janse van Rijswijk omme uijt haren naam en van harent wegen de voorsz. collectens op te halen en te ontfangen, etc.
X - 4 (kind van IX-5)
Justinus ook Judocus (Joost) Laurentius van Rijswijk, geb. ca. 1673 (Hij is in 1709 36 jaar), tr. met Elizabeth van Iersel, ged. Oisterwijk 27-2-1674, dochter van Adriaan van Iersel en Maaijke Verhoeven.
Kinderen:
 1. Petronilla van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-12-1700.
 2. Joanna van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 14-1-1702, volgt XI-6.
 3. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-12-1704, volgt XI-7.
 4. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-1-1707, volgt XI-8.
 5. Adriana van Rijswijk, ged. Oisterwijk 11-12-1708, volgt XI-9.
 6. Arnoldus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 21-10-1710.
 7. Laurentius van Rijswijk, ged. Oisterwijk 19-10-1712, volgt XI-10.
 8. Anna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 23-11-1714, volgt XI-11.
Bronnen:
 • Oisterwijk N5291i, 13-10-1709: Joost Laurens van Rijswijk legt in zijn functie als burgemeester van Udenhout een verklaring af voor de notaris. Het gaat over de inning van de impost op de gedestileerde wateren en het slachtgeld.
 • Oisterwijk N5291i, 21-9-1709: Tientallen regenten en inwoners van Haren, Udenhout onder wie Joost Laurens van Rijswijk, Berkel en Enschot protesteren tegen een verandering in de tiendheffing waarbij de bollen (?) voortaan meegeteld worden. In dit document een lange lijst van inwoners van de genoemde dorpen met hun leeftijd erbij.
 • Helvoirt R21 fol. 38v, 6-3-1724: Attestatie. Joost Laurens van Rijswijk legt een verklaring af over een mondelinge overeenkomst tussen Denijs Gerrit Heunen cum suis en Pieter Jansen Meijs cum suis in o.a. zijn aanwezigheid gesloten. Het gaat over over de verkoop van bomen.
 • Oisterwijk R468 fol. 64, 1727: "Wij ondergeschreven schepenen maken kennelijk (en) certificeren bij desen dat voor ons persoonlijk is gecompareert en verschenen Joost Laurijs van Rijswijk als in huwelijk hebbende Elisabeth, dogter Adriaan Jansz. van Iersel woonende tot Udenhout" etc. Het gaat over de aflossing van een schuldbrief die Elisabeth geŽrfd heeft van haar ouders.
 • Oisterwijk N5296 fol. 220, 30-11-1727: Gedoe rondom de erfenis van Laurens Verhoeven en Jenneke Claesse die hun schoonzoon Elis Brekels hadden uitgesloten. Joost Laurensz. van Rijswijck, als man en momboir van Elisabeth van Iersel, wier moeder een Verhoeven was, wordt door de erfgenamen aangewezen met enkele anderen een verdeling te maken.
 • Oisterwijk N5296 fol. 252, 23-5-1728: Een half jaar later komen de bemiddelaars met een plan dat door allen wordt ondertekend.
 • Oisterwijk N5296 fol. 262, mei/juni 1728: Dan volgt de uiteindelijke akte van scheiding en deling tussen de erfegenamen van Laurens Hendricx Verhoeven en Jenneke Claesse.
 • Helvoirt R57 fol. 97, 1-8-1728: Openbare verkoping. In deze akte Joost Laurens van Rijswijk onder de erfgenamen van Adriana Elias Breeckelmans. Ze verkopen aan de hoogstbiedende 33 percelen wilge- en eikebomen.
 • Oisterwijk R487 fol. 29, 16-3-1730: Wij schepenen deser vrijheit en dinghbank van Oosterwijk ondergenoemt maken kennelijk en certificeren bij dese dat voor ons persoonlijk is gecompareert en verschenen Joost Laureijs van Rijswijk als in huwelijk hebbende Elisabeth dochter Adriaen Janse van Iersel en heeft openlijk bekent ende beleden dat Wijnant Janse Verhoeven en de erfgenamen Lindert Janse Smits gewesene burgemeesters des dorps van Udenhout de anno 1729 aen sijne handen hebben voldaen ende betaelt de somme van drie en vijftigh gulden dertien stuivers en vijf penningen tot voldoeninge van het restant van een capitale somme van twee hondert gulden ten laste van het corpus van Udenhout etc.
 • Oisterwijk N5304 fol. 68, 9-3-1735: Machtiging van Adriaan Coolen voor Joost van Rijswijk om onwillige betalers van de belastingen door "middelen van executie" tot betalingen te dwingen.
 • Vught R75 fol. 75v, 29-9-1736: Transport. Joost van Rijswijk koopt het achtste deel van vijf morgen weiland in Vught.
 • Oisterwijk R489 fol. 47v, 13-11-1747: Acte van scheiding en deling: Jan en Laurens Joost van Rijswijk, Jenneke Joost van Rijswijk, weduwe Marten van de Ven, Cornelis Anthonij Pijnenburgh, man ende momboir van Maria Joost van Rijswijk, Jacobus Janse van Gorkum als man ende momboir van Adriaantie Joost van Rijswijk, Jacobus Peter Verhoeven als man en voogd van Anneke Joost van Rijswijk, tesamen kinderen en erfgenamen van Joost van Rijswijk verwekt aan Elisabeth Ariens van Iersel, in leven eghtelieden wonend in Udenhout, hebben tesamen gedaan en gemaakt een erfscheidinge en erfdeilinge der goederen haar aangecomen bij versterf van haar ouders en vrouwen ouders voornoemt.
 • Oisterwijk N5301 fol. 81, 6-1-1751: Nog een akte van scheiding en deling: Comp. Jan Adriaen Jansz. van Abeelen, man en momboir van Jenneke, Cornelis Anthonis Pijnenborg als in huwelijk hebbende Maria, Jacobus Jansz. van Gorkom getrouwt met Adriaentje, en Jacob Peters Verhoeven man en voogt van Anneken, alle vijff kinderen en mede erffgenamen, nevens Maria Jacob Joost Willems wed. van Laurens van Rijswijck (zoon) van wijlen Joost van Rijswijck ende Elisabeth Ariens van Iersel, in leven egteluijde en gewoont hebbende onder desen dingbanke van Udenhout etc.
X - 5 (kind van IX-5)
Catharina Laurensdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 5-4-1676, overl. voor 7-2-1711, tr. Oisterwijk 27-1-1704 met Nicolaas Verhoeven, geb. ca. 1674, zoon van Adriaan Verhoeven en Maria Wouter Joosten.
Kinderen:
 1. Maria Verhoeven, ged. Oisterwijk 24-3-1705.
 2. Laurentius Verhoeven, ged. Oisterwijk 8-10-1706.
 3. Petrus Verhoeven, ged. Oisterwijk 7-2-1708, overl. voor 11-2-1715
Bronnen:
 • Oisterwijk, R101, lijsten van voogden, 11-1-1715: Nicolaes Adriaen Verhoeven momboir en Huijbert Huijbert van Ierssel toesiender over Maria en Laurens, onmondige kinderen van Nicolaes Adriaen Verhoeven en Catelijn Laurens van Rijswijk.
 • Oisterwijk, R101, lijsten van voogden, 15-1-1721: Peter AriŽns Verhoeven momboir en Joost Laureijs van Rijswijk toesiender over Maria en Laureijs, onmondige kinderen van wijlen Niclaes AriŽns Verhoeven en wijlen Cathalijn Laureijs van Rijswijk.
 • Oisterwijk R487 fol. 9v, 24-6-1729: Akte van scheiding en deling: Peter en Wouter, zonen, en Jan Timmermans als man van Maria, dochter, zuster en broeders, alledrie kinderen van wijlen Adriaen Claes Verhoeven, verwekt uit wijlen Maria Wouter Joosten, Peter Adriaen Verhoeven en Joost Laureijs van Rijswijk als voogden van de 2 kinderen van wijlen Nicolaes Adriaen Verhoeven, verwekt in eerste huwelijk uit Cathalijn Laureijs van Rijswijk, Wouter Adriaen Verhoeven en Adriaen Jan Brekelmans als voogden over de 4 kinderen van Nicolaes Adriaen Verhoeven verwekt in tweede huwelijk uit Maria Jan Brekelmans, Jan Timmermans en Peter Jacob van Laer als voogden over de 4 kinderen van wijlen Cornelia Ariens Verhoeven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Claes Verhoeven en Maria Wouter Joosten.
 • Oisterwijk R487 fol. 156, 15-6-1734: Akte van scheiding en deling. Laurens Claes Verhoeven en Jan Cornelis van de Pas als in huwelijck hebbende Maria Claes Verhoeven, beijden kinderen en erfgenaemen van wijlen Claes Verhoeve, beijde kinderen van wijlen Claes Verhoeve verweckt aan meede wijlen Cathalijn Laureijs van Rijswijck voor een derde part etc...
X - 6 (kind van IX-6)
Jan Adriaansz. Peter Jan van Rijswijk, geb. Helvoirt ca. 1663, begr. Tilburg 7-5-1709, wonend Tilburg, Heikant, tr. Tilburg NG 22-2-1688 met Peternel Colen, geb. Tilburg ca. 1663, begraven aldaar 20-11-1693, dochter van Gerrit Colen en Maria Hensen.
Hij tr. (2) Tilburg NG 26-2-1696 met Maria de Meijer, ged. Tilburg 18-4-1671, dochter van Jan Hendricx de Meijer en Maria. Zij was weduwe van Jan Adriaan Berentse.
Uit zijn eerste huwelijk:
 1. Gijsbert van Rijswijk, ged. Tilburg 15-9-1688
 2. Adriana van Rijswijk, ged. Tilburg 13-8-1692, begr. 26-8-1692
 3. Johannes van Rijswijk, ged. Tilburg 3-11-1693, berg. aldaar 12-11-1693
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Peter van Rijswijk, ged. Tilburg 14-1-1697, volgt XI-12.
 2. Gijsbert van Rijswijk, ged. Tilburg 13-1-1699, volgt XI-13.
 3. Anna van Rijswijk, ged. Tilburg 15-12-1700.
Bij het dopen van Gijsbert van Rijswijk wordt als moeder vermeld Maria Jansen Deckers.
In bron Oisterwijk R412 staat als moeder van zowel Peter als Gijsbert vermeld Maria Janse Cuijpers. Hadden mogelijk de namen Deckers en Cuijpers iets te maken met haar overleden man?
Er was wel een Maria Jansen Deckers in Tilburg, maar deze was getrouwd met Adriaan van Hest. Dit echtpaar liet in dezelfde periode als Jan Adriaan van Rijswijk en Maria de Meijer kinderen dopen, waarvan ťťn een maand na Gijsbert (24-2-1699).
Bij het dopen van Peter wordt als vader opgegeven van Joannes van Rijswijck en als moeder Maria (zonder achternaam), en bij Anna is de vader Joannes Adriaansen van Rijswijck en de moeder Maria Hendrick de Meijer.
In bron Tilburg R472 is er sprake van Peter en Gijsbert als broers, zonen van Maria Hendrik Smeijers.
Bij het huwelijk van Gijsbert (hij is dan 24 jaar volgens de akte, en kan daarom niemand anders dan deze Gijsbert zijn) op 19-11-1722 getuigt Peter van Rijswijk, broer van de bruidegom.
Wie de juiste naam van hun moeder weet mag het zeggen!

Bronnen:
 • Tilburg R379 fol. 23v, 1682: Transport. Jan Ariens van Rijswijck verkoopt een perceel land gelegen te Loon genaamd "de Pastorije" groot 35 roeden aan Anthonij Peeter Adriaen Joosten voor fl. 57:10:0.
 • Tilburg R382 fol. 100, 21-6-1691: Elisabeth Jans de Cocq, wed. wijlen Jan Huijbert Peters promisit super se et omnis sua bona habita et habenda aen Jan Adriaens van Rijswijck de somma van twee hondert gulden capitael
 • Tilburg R468 fol. 147, 1696: In deze akte compareren o.a. Jan Ariens van Rijswijk als vader en Anthonij Ariens van Rijswijk als toesiender van het onmondig weeskind van wijlen Peternel Coolen. Verdeeld wordt land aangekomen van de ouders van Peternel. Het betreft enkele percelen gelegen aan de Heijkant te Tilburg. Ter verevening wordt bij het passeren van deze akte aan de de overige erfgenamen fl. 22 betaald.
 • OisterwijkR412 fol. 131, 25-7-1720: Peter ende Gijsbert, beijde meerderjarige kinderen van Jan Ariens van Rijswijck verweckt aen Maria Janse Cuijpers, Joost Peter Joosten ende Hendrik van Besouwen beŽdigde momboirs over Adriaan ende Anthonij, beijde minderjarige zoonen van Anthonij Ariense van Rijswijk verweckt aen Barbera van Nunen voor de eene helft ende Anneke, weduwe van wijlen Peter Francken, voor de andere helft etc. Ze verkopen het 5/6 part in een houtveld in de Biesemortel aan Joost Peter Joosten voor fl.71:13:0.
 • Tilburg R472 fol. 189v, 21-12-1725: Akte van scheiding en deling. Peter en Gijsbert blijken de enige erfgenamen te zijn. Opvallend is dat Gijsbert ook wordt aangeduid als zoon van Maria de Meijer, waardoor duidelijk wordt dat haar naam Maria Jansen Deckers in het doopboek een onjuiste naam moet zijn. Ze verdelen een huisje aan de West Heijkant te Tilburg en een perceel ackerland van ca. 5Ĺ loopensaet aldaar.
X - 7 (kind van IX-6)
Anthonij Adriaansz. Peter van Rijswijck, ged. Helvoirt 26-6-1664, begr. Tilburg 30-11-1705, tr. Tilburg NG 26-4-1699 met Barbara van Nunen, ged. Oisterwijk 1-11-1669, wonend Tilburg, Veldhoven, dochter van Jan van Nuenen en Maria Verbeecken.
Zij tr. (2) Tilburg 7-11-1709 met Anthonij de Recker.
Kinderen:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. Tilburg 9-11-1699, volgt XI-14.
 2. Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 7-12-1701.
 3. Maria Henrina van Rijswijk, ged. Tilburg 9-11-1704.
 4. Antonius van Rijswijk, ged. Tilburg 10-3-1706. Hij verbleef in 1728 in Spanje.
Bron:
 • OisterwijkR412 fol. 131v, 25-7-1720: Joost Peter Joosten woonende tot Tilborg als man ende momboir van Petronella Ariens van Rijswijck, Peter ende Gijsbert, beijde meerderjarige kinderen van Jan Ariense van Rijswijck verweckt aen Maria Janse Cuijpers ende nogh de voorn. Joost als nevens Hendrik van Besouwen, beŽdigde momboirs over Adriaen en Anthonij, beijde minderjarige zoonen van Anthonij Ariense van Rijswijck verweckt aan Barbara vanb Nunen voor deene helft ende kinderen van wijlen Peter Francken voor dandere helfte etc. Ze verkopen 1ĺL akkerland genaamd "de Streep" in de Biesenmortel aan Peter Ariens Verhoeven. Vervolgens verkopen zij ook nog 1ĺL akkerland in Udenhout op het Winckel aan Wouter Janse Colen.
 • Helvoirt R57 fol. 112, 28-9-1728: Verkoping. "Op conditien ende voorwaarden hier naar volgende sullen Gijsbert Jansen van Rijswijck wonende tot Tilborgh en Peter Jansen van Rijswijck, soldaat in guarnisoen tot Bommel, beijden kinderen van wijlen Jan Ariens van Rijswijck ende nog Adriaen Anthonis van Rijswijck, woonende in Udenhout, voor zijn selven en sigh fort ende sterck maackende voor sijnen absenthen broeder Anthonis van Rijswijck, althans uijtlandigh in Spanjen, beijden kinderen van wijlen Anthonij Ariens van Rijswijck, mitsgaders Joost Peter Joosten, mede wonende tot Tilborgh als man en momboir van Petronella Ariens van Rijswijck, te samen erffgenamen ab intestato van wijlen Josina Gijsberts Verhulst, in haar leven weduwe van mede wijlen Adriaan Peters van Rijswijck..." etc. Verkocht worden enkele percelen grond in Helvoirt.
X - 8 (kind van IX-6)
Peternel Adriaansdr. Peter van Rijswijk, geb. 1668/1675, wonend Tilburg Veldhoven, tr. Tilburg NG 22-1-1702 met Joost Peter Joosten, ged. Tilburg 12-11-1681, zoon van Peter Joosten en Cornelia
Kinderen:
 1. Ida Joosten, ged. Tilburg 10-11-1703
 2. Peter Joosten, ged. Tilburg 25-7-1705
 3. Adriana Joosten, ged. Tilburg 12-9-1707
 4. Cornelia Joosten, ged. Tilburg 12-3-1710
 5. Jan Joosten, ged. Tilburg 26-9-1711
 6. Peter Joosten, ged. Tilburg 17-6-1713
 7. Maria Joosten, ged. Tilburg 14-8-1715
 8. Anna Joosten, ged. Tilburg 10-2-1719
Bron:
 • Helvoirt R33, 20-2-1716: Taxatie. Joost Peter Joosten, wonende te Tilborg, laat 1L akkerland taxeren voor zijn moeder Josina Gijsberts Verhulst wed. van Adriaan van Rijswijk haar aangekomen door het overlijden van haar zuster Jenneke.
 • Oisterwijk R505, 23-3-1717: Joost Peter Joosten als momboir over de kinderen van Jan Ariens van Rijswijk en Anthonij Ariens van Rijswijk neemt fl. 416 in ontvangst als opbrengst van de verkochte goederen van de erfgenamen van Adriaen Nouwen
 • OisterwijkR412 fol. 128, 25-7-1720: Joost Peter Joosten wonende tot Tilborg als man ende momboir van Petronella Ariense van Rijswijck, Peter ende Gijsbert, beijde meerderjarige kinderen van Jan Ariense van Rijswijck verweckt aen Maria Janse Cuijpers ende nogh de voorn. Joost als nevens Hendrik van Besouwen, beŽdigde momboirs over Adriaen en Anthonij, beijde minderjarige kinderen van Anthonij Ariense van Rijswijck verweckt aan Barbera vanb Nunen voor deene helft ende kinderen van wijlen Peter Francken voor dandere helfte etc. Ze verkopen 1ĹL akkerland genaamd "de Streep" in de Biesenmortel aan Jan Peter Verhoeven. Verder nog 1ĹL akkerland op het Winckel in Udenhout aan Marten Gijsberts de Cort en ook nog 1ĹL akkerland op het Winckel aan Jan Cornelis Driesen
X - 9 (kind van IX-14)
Jan Adriaansz. Jan Jacob van Rijswijck de Oude, geb. ca. 1640.
Vermoedelijk was hij ongehuwd.
Bronnen:
 • Oisterwijk N5271 fol.106, 29-12-1673: Verpachting. Jan zoon van Adriaan Janssen van Rijswijck pacht voor de duur van 6 jaar een woonhuis, schuur, acker- en weiland van Charles Anthonij van Vladeracker.
 • Helvoirt R20 fol. 75v, 1-4-1692: Attestatie. Verklaring van Jan Adriaans van Rijswijck, oud omtrent 53 jaar, voor de schepenen van Helvoirt. Het gaat over het gebruik van weidegronden door de schapen van wijlen Wouter Maartens van Abeelen. Daarom is diens stokoude weduwe Crijntje (out tusschen de seventigh ende tachentigh jaeren) ook aanwezig.
 • Oisterwijk R403 fol. 96, 12-11-1695:Transport. Jan Adraensz. van Rijswijck de Oude koopt van de fam. de Weer een perceel weiveld van 3ĹL.
 • Oisterwijk N5290g, 12-6-1698:Schuldbekentenis. Willemke Cornelis Luijcas, weduwe van wijlen Goijaart Goijaarts van den Boer verklaart van Jan van Rijswijck den Ouden wonend te Oisterwijk 300 gulden geleend te hebben tegen een rente van 4% per jaar.
 • Helvoirt R20 fol. 116v, 10-6-1701: Machtiging. "Comp. voor schepenen van Helvoirt ondergenoemt Jan Ariens van Rijswijck den Ouden ende Jacob Jan Aerts, beijde inwoonderen der vrijheijt van Oosterwijq ende gewesene burgemeesteren aldaer voor het voorledene jaer 1700, dewelcke verclaerden magtig te maecken ende te constitueren bij desen Johan Lissant, procureur voor de Heeren Raden van Staten desen Vereenicgde Nederlanden omme uijt haer comparanten name ende van haerent wegen waer te nemen ende te volgen soodanicge proces ofte ---- als hij comp. genootsaact -----" (diverse stukken onleesbaar) etc.
X - 10 (kind van IX-14)
Jan Adriaansz. Jan Jacob van Rijswijk de Jonge, geb. ca. 1650, tr. Oisterwijk 27-12-1678 met Johanna van de Pas, dochter van Wouter van de Pas en Heijltien Adriaen Lamberts.
Kinderen:
 1. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 8-2-1679, volgt XI-15.
 2. Wouter van Rijswijk ged. Oisterwijk 30-10-1680, volgt XI-16.
 3. Gerardus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 18-9-1682.
 4. Anna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 26-11-1684, volgt XI-17. (Er staat in het doopboek: Anna filia Jan Ariens van Rijswijck de Jonge et Jenneken Janssen)
 5. Helena van Rijswijk, ged. Oisterwijk 9-4-1687, volgt XI-18.
 6. Petronilla van Rijswijk, ged. 25-7-1689.
 7. Joannis van Rijswijk, ged. Oisterwijk 4-6-1692, volgt XI-19. Getuige is Joes Ariens van Rijswijck maior
Bronnen:
 • Oisterwijk R375 fol. 43v, 1-8-1681: "Comp. voor schepenen der vrijhijt ende dingbanck van Oijsterwijk onderget. Adriaentje doghter van Wouter Peter van de Pasch daer moeder aff was Heijltien Adriaen Lamberts cum tutore Jan Adriaens van Rijswijck als man ende momboir van Jenneke sijn huijsvrouw, oock doghter van Wouter Peters ende Heijltien voornt." Dank zij deze akte is de naam van de moeder van Johanna van de Pas bekend. Zij was een dochter van Adriaen Lamberts
X - 11 (kind van IX-14)
Maria Adriaansdr. van Rijswijk, geb. ca. 1645, tr. (1) Oisterwijk 30-10-1667 met Cornelis van Arendonk, zoon van Jan van Arendonk en NN.
Uit haar huwelijk bekend:
 1. Jan van Arendonk, ged. Oisterwijk 7-6-1671.
 2. Johanna van Arendonk, ged. Oisterwijk 21-10-1671 (of een van voorgaande twee datums is verkeerd, of er hebben tegelijkertijd twee Cornelis Jansz. Arendoncks in Oisterwijk gewoond. Hoe het zit moet ik nog nakijken)
 3. Adrianus van Arendonck, ged. Oisterwijk 21-5-1676
Bron:
 • Oisterwijk R370 fol. 38, 10-3-1676: Cornelis van Arendonck leent fl. 50 bij Jan Adriaan Jacobs van Rijswijck tegen een rente van fl. 2,50 per jaar.
 • Oisterwijk R99, 14-2-1687: Jan Adriaansz. van Rijswijck voogd over de twee onmondige kinderen van Cornelis Jansz. Arendonck en Maria Adriaansdr. van Rijswijk. (Er staat Maria Jan van Rijswijck, maar dit is fout. Bron Oisterwijk R400 fol. 27, 1687 toont dit aan.
X - 12 (kind van IX-15)
Adriaan Jansz. van Rijswijk, geb. 1655/1660, begr. Haaren 2-9-1722, ot. Oisterwijk NH 4-2-1688 met Peterke van de Voort, dochter van Jacob van de Voort en NN. Zij was weduwe van Lambert Adriaan Peijnenburg.
Hij tr. (2) Haaren RK en Oisterwijk schepenbank 8-5-1712 met Sophia Peijnenburg, ged. Haaren 16-3-1679, begr. aldaar 26-7-1746, dochter van Willem Cornelisz. Peijnenburg en Jenneke Anthonis Verheijden.
Uit zijn huwelijk met Peterke:
 1. Lambert van Rijswijk, geb. ca. 1690, overl. na 1749. Hij was ongehuwd.
Kinderen uit zijn tweede huwelijk:
 1. Peter van Rijswijk, ged. Haaren 10-6-1713, volgt XI-20.
 2. Johanna van Rijswijk, ged. Haaren 20-6-1715
 3. Jacob van Rijswijk, ged. Haaren 3-8-1717, volgt XI-21.
 4. Josina van Rijswijk, ged. Haaren 23-1-1720, volgt XI-22.
 5. Petronella van Rijswijk, ged. Haaren 31-3-1722, volgt XI-23.
Bronnen:
 • Oisterwijk N5290f, 24-6-1698: Scheiding en deling in de fam. van de Voort. Adriaan Jansz. van Rijswijck is aanwezig als man van Peerke Jacobs van de Voort
 • Oisterwijk N5291d, 29-6-1703: Machtiging. Anthonij Jansen Pijnenburg en Cornelis Peters van Abeelen worden gemachtigd om namens de inwoners van Haaren een lening af te sluiten van fl. 700 tegen een rente van 4,1% per jaar. In dit document veel namen van inwoners van Haaren onder wie ook Adriaan Jan Rijswijcx. Boven zijn kruisje Willem Cornelis Peijnenburgh, zijn toekomstige schoonvader.
 • Oisterwijk R480 fol. 336, 29-10-1707: Verklaring voor schepenen van Oisterwijk. Adriaan Jansz. van Rijswijk wordt in deze akte genoemd als burgemeester van Haaren. Het gaat over de impost op drank.
 • Oisterwijk N5291h, 22-12-1707: Attestatie. Adriaan van Rijswijk, burgemeester, legt samen met nog enkele andere regenten van Haaren een verklaring af over een woordenwisseling tussen Peter van Akeren en Adriaan Janssen Peijnenburg die eindigde in een handgemeen waarbij Peter van Akeren "sijnen stock opvatte ende daarmede den voorn. Adriaan Janssen Peijnenburg soodanig op sijnen lijve sloeg dat den stock in stucken vloog".
 • Oisterwijk N5291i, 22-12-1707: Schuldbekentenis. Adriaan Jansz. van Rijswijk leent van Aert Ariens van Iersel te Udenhout de somma van fl. 393 tegen de rente van 3%. Hij belooft het bedrag binnen een jaar terug te betalen. In de marge staat dat het bedrag op 14 juni 1722 inclusief verschuldigde penningen aan de mombers van de onmondige kinderen van Aert Ariens van Iersel is betaald.
 • Oisterwijk R483 fol. 48, 12-6-1715: Erfscheiding en -deling tussen de kinderen van Willem Peijnenburg en Jenneke Verheijden. Jan Adriaensz. van Rijswijk is aanwezig als in huwelijk hebbend Seijke (Sophia) Peijneburg. Alleen de inleiding.
 • Oisterwijk R483 fol. 109, 3-6-1716: Machtiging. Adriaan Jansz. van Rijswijk wordt als oud burgemeester van het jaar 1715 gemachtigd om Haaren te vertegenwoordigen op de jaarlijkse vergadering van het kwartier van Oisterwijk.
 • Oisterwijk N5295 fol. 209, 11-1-1722: Adriaan Jansz. van Rijswijck, oud-burgemeester van Haaren, legt bij de notaris een verklaring af ten behoeve van Frans Gerrit Heunen te Berkel.
 • 's-Hertogenbosch R1717 fol. 111, 7-1-1726. Seijke, dochter van Willem Peijnenburg, weduwe van Adriaen Jans van Rijswijck doet afstand van de tocht in al haar goederen ten behoeve van haar vier kinderen.
 • Oisterwijk N53068 fol. 26, 9-6-1731: Scheiding en deling. De erfgenamen, onder wie Lambert Adriaansz. van Rijswijk, verdelen de nalatenschap van hun oom en oud-oom Jan Jacobs van de Voort.
 • Oisterwijk N53068 fol. 113, 17-4-1742: Scheiding en deling van de nalatenschap van Peterke Jacobs van de Voort, moeder van Lambert Adriaan van Rijswijk.
 • Oisterwijk N5306 fol. 222, 7-12-1749: Testament van Lambert Adriaansz. van Rijswijk, bejaarde jongeman, wonend te Haaren. Jan Hendrik Pijnenborg, gehuwd met zijn nicht Petronella van de Voort, krijgt zijn bed, een eiken kist, zijn kleren en een stuk akkerland van 5 lopensaet en nog 4 lopensaet weiland. Zijn andere bezitiingen gaan naar zijn halfbroer Jan Lambert Pijnenburg en Jan Jansz. Brock als man van Annamaria en aan haar broer Jan, kinderen van Jan Peter van de Voort.
X - 13 (kind van IX-15)
Willem Jansz. van Rijswijk, geb. ca. 1660, j.m. van Haaren, ot. NG Oisterwijk 15-2-1687 met Jenneke van de Meijts, j.d. van Haaren, dochter van Jan van Meijts en NN.
Kinderen:
 1. Hendrik van Rijswijk, ged. Haaren 29-7-1690, begr. Haaren 27-1-1758
 2. Johanna van Rijswijk, ged. Haaren 1-2-1692.
 3. Petra van Rijswijk, ged. Vught 2-10-1695.
 4. Adriaan van Rijswijk, ged. Helvoirt 14-4-1698
X - 14 (kind van IX-15)
Lambert Jansz. van Rijswijk, ged. Haaren 29-11-1666, begr. Haaren 3-11-1736, tr. Haaren 3-2-1692 met Catharina van den Heuvel, begr. Haaren 2-2-1739, dochter van Adriaan van den Heuvel en NN.
Kinderen:
 1. Jan van Rijswijk, ged. Haaren 22-12-1692, volgt XI-24.
 2. Cornelis van Rijswijk, ged. Haaren 9-11-1694 (ook vermeld op dezelfde datum in doopboek van Esch), volgt XI-25.
 3. Peter van Rijswijk, ged. Haaren 18-9-1696.
 4. Petronella van Rijswijk, ged. Haaren 25-1-1699, begr. Haaren 29-9-1726.
 5. Willem van Rijswijk, ged. Haaren 8-10-1701, volgt XI-26.
 6. Peter van Rijswijk, ged. Haaren 12-1-1703, begr. Haaren 9-5-1724. Hij was ongehuwd.
 7. Adriaan van Rijswijk, ged. Haaren 1-6-1705, volgt XI-27.
 8. Jan Baptist van Rijswijk, ged. Haaren 22-6-1707. Is hij de Jan Lambert van Rijswijk die op 28-8-1726 in Haaren wordt begraven?
Bronnen:
 • Oisterwijk R486 fol. 55v , 18-3-1727: Lambert Janse van Rijswijk, Jan Lambertse Pijnenborg en Cornelis Verstijnen kopen van Gerrit van Crieken als in huwelijk hebbende Maria Janse Pijnenborg ĺ L houtveld "met de houtwallen daar in en opstaende".
 • Oisterwijk R486 fol. 56v , 18-3-1727: Lambert Janse van Rijswijk, en de ander koopers uit de vorige akte machtigen Johan Althoffer en Adriaan van Dal om de bomen op het houtveld dat ze zojuist gekocht hebben openbaar te verkopen.
X - 15 (kind van IX-15)
Johanna Jansdr. van Rijswijk, geb. 1660/1670, tr. Haaren 24-6-1696 met Willem Verhoeven, zoon van Claes Verhoeven en NN.

X - 16 (kind van IX-15)
Adriaan Jansz. van Rijswijk de Jonge bijgenaamd Creutels, ged. Haaren 1-8-1671, tr. Haaren 6-8-1702 met Willemina van Alphen, dochter van Adriaan van Alphen en NN.
Hieruit bekend:
 1. Johanna van Rijswijk, ged. Haaren 17-7-1703. Zij was gehuwd met haar volle neef Willem van Rijswijk. Zie hierboven.
X - 17 (kind van IX-18)
Maria Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Loon op Zand 15-1-1650, tr. (1) Oisterwijk 19-2-1673 met Hendrik Verhoeven, zoon van Claes Willems Verhoeven en Maria Hendrik Peter Aart Verhoeven. (Maria wordt in de huwelijksakte "van Rooswijck" genoemd.)
Ze tr. (2) Oisterwijk 24-2-1686 met Jan Janssen Schapendonck.
Voor dit huwelijk wordt dispensatie van de kerk verkregen wegens bloedverwantschap in de derde graad.
Kinderen uit haar eerste huwelijk:
 1. Maria Verhoeven (doop: Claessen), ged. Oisterwijk 26-3-1674
 2. Johannes Verhoeven (doop: Clasen), ged. Oisterwijk 2-2-1677
 3. Nicolaas Verhoeven (doop: Claessen), ged. Oisterwijk 15-9-1679
Kinderen uit haar tweede huwelijk:
 1. Jan Schapendonck, geb. ca. 1686
 2. Maria Schapendonck, geb. ca. 1686
Bron:
 • Oisterwijk R475 fol. 28v, 21-2-1686: Huwelijkse voorwaarden tussen Maria van Rijswijk en Jan Schapendonk. De kinderen van Maria uit haar eerste huwelijk en de eventuele te verwekken kinderen zullen gelijk behandeld worden. Ze zullen de goederen van hun eigen vader gelijk verdelen. Als ze gaan trouwen of als ze 25 jaar worden hebben ze recht op een uitzet, 150 gulden, de beste koe uit de stal, een bed met toebehoren, een mud rogge en een zak boekwijt.
 • Oisterwijk R474 fol. 113, 22-11-1685: Schuldbekentenis van Adriaan Peter Vuchts aan Maria Adriaansdr. van Rijswijk, wed. van Hendrick Claes Willems. In de marge staat dat Jan Janse Schapendonk als man en momboir van Maria Adriaans van Rijswijk verklaart dat de schuld is afgelost. Hierdoor was ik in staat deze Maria haar juiste plaats in deze genealogie te laten innemen.
 • Dorpsbestuur Udenhout inv. 104, 1702: Kohier van het hoofdgeld in plaats van gemaal: Joannes Jan Schapendoncq gezinshoofd, Maria Adriaan van Rijswijck huisvrouw en Joannes Jan Jan Schapendonq en Maria Jan Jan Schapendonq kinderen ouder dan 16 jaar.
 • Oisterwijk N5291i, 21-8-1708: Testament van Jan Jansz. Schapendonk. Hierin o.a. een legaat voor Maria Hendricx Verhoeven, dochter uit het eerste huwelijk van Maria Adriaans van Rijswijk, zijn tegenwoordige vrouw. Zij krijgt de helft van alle haaftelijke, erfhaaftelijke en meubilaire goederen. Zijn vrouw Maria zal echter haar leven lang de tocht van deze goederen mogen genieten.
 • Oisterwijk R483 fol. 9v, 1-1-1715: Ondanks het bovengenoemde contract van huwelijkse voorwaarden uit 1686 is er gedoe ontstaan over de nalatenschap van Jan Janse Schapendonk. Maria en Jan Verhoeven sluiten met de erfgenamen van Schapendonk een accoord voor notaris Pieter van der Enigh te 's-Hage. De goederen bezeten door Jan Schapendonk voor zijn huwelijk met Maria van Rijswijk blijven aan zijn broers. Het hooiland gelegen tot Besoijen gaat naar Maria van Rijswijck. Ze moet hiervoor wel 750 gulden uitkeren. Er worden nog enige financiele regelingen afgesproken. Dank zij deze akte weten we dat Hendrik Claes Willems de achternaam Verhoeven had..
X - 18 (kind van IX-18)
Peterke Adriaansdr. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 24-6-1651, overl. voor 9-5-1711, wonend Tilburg Stokhasselt, tr. (1) met Laurens Gijsberts, begr. Tilburg 27-6-1673.
Zij ot. (2) Tilburg schepenbank 20-1-1674 met Laurens Colen, geb. Udenhout ca. 1648, zoon van Laurens Coolen en NN.
Zij tr. (3) Oisterwijk 7-3-1688, met Willem Wouters van Broekhoven.
Hij tr. (2) Oisterwijk 24-5-1711 met Maria Bossers, d.v. Peter Bossers en NN.
Kinderen zover bekend:
 1. Laureijske Gijssen, geb. aug/sept 1673.
 2. Johanna Coolen, geb. 1674/1677. Zij in 1702 was getuige bij de doop van haar nichtje Maria van Spaendonck.
 3. Maria Coolen, ged. Tilburg 19-1-1679
 4. Jan Coolen, ged. Tilburg 11-6-1681
 5. Laurens Coolen, ged. Tilburg 20-6-1683
 6. Henricus Colen, ged. Tilburg 16-2-1685.
 7. Anna van Broekhoven, ged. Oisterwijk 16-10-1688.
 8. Johanna van Broekhoven, ged. Oisterwijk 16-10-1688.
 9. Wouter van Broekhoven, ged. Oisterwijk 27-3-1691
 10. Adrianus van Broekhoven, ged. Oisterwijk 31-5-1693
Bron:
 • Oisterwijk N5291f, 25-2-1705: Er is onenigheid ontstaan tussen Willem van Broekhoven en de kinderen van Peerke van Rijswijk en Laurens Colen. Door "tusschen spreken van goede mannen" is in der minne geaccordeerd dat onmiddellijk na het passeren van deze acte Willem van Broekhoven aan de vier voornoemde kinderen alle erfhaaftelijke en meubilaire goederen die hun ouders tezamen bezeten hebben zal overdragen. Ook worden afspraken gemaakt over geld.
 • Oisterwijk R481 fol. 123, 9-5-1711: Huwelijkse voorwaarden. Willem van Broekhoeven gaat hertrouwen met Maria Bossers. Peterke heet hier "Peterke Adriaans Jacob", ik denk echter dat het Peterke Adriaans Adriaan Jacob moet zijn, want er is geen Adriaan Jacob die redelijkerwijs haar vader zou kunnen zijn.
 • Oisterwijk R486 fol. 132, 17-4-1728: Transport. "Comp. voor stadhouder en schepen deser vrijhijt en dingbanke van Oosterwijk ondergenoemt Wouter Willems van Broekhoven ende Hendrik van de Pas als man en momboir van Jenneke Willems van Broekhoven verwekt aen Peterke Adriaen van Rijswijk, dewelke verklaerde bij desen te transporteren ende in vollen vrijen eijgendom over te geeven aen Maria Peeter Bossers wed. Willem Wouter van Broekhoven een vierde part in alle so danige erffelijke en meublaire goederen bij haer in togt beseten werdende als zij met de voornoemde haeren overleden man zal. gemeen te besitten plagh".
X - 19 (kind van IX-18)
Maaike Adriaansdr. van Rijswijk, geb. 1650/1660, begr. Tilburg 18-4-1702, tr. Oisterwijk 24-2-1677 met Jan Pijnenburg, geb. Enschot ca. 1650, begr. Tilburg 18-4-1702. zoon van Jan Laurens Pijnenburg en Willemke Jansen.
Kinderen:
 1. Johanna Pijnenburg, geb. ca. 1678
 2. Ida Pijnenburg, ged. Tilburg 5-11-1680
 3. Adriana Pijnenburg, geb. ca. 1683
 4. Maria Pijnenburg, geb. ca. 1685
 5. Jan Pijnenburg, ged. Tilburg 27-7-1688, begr. 17-9-1690 aldaar.
 6. Jan Pijnenburg, ged. Tilburg 1-11-1690, begr. 15-2-1693 aldaar.
X - 20 (kind van IX-18)
Anneke Adriaansdr. van Rijswijck, ged. Loon op Zand 17-5-1655, tr. Loon op Zand 8-1-1684 met Cornelis Wolfs, zoon van Anthonij Wolfs en NN.
Zij tr. (2) Tilburg schepenbank 27-11-1700 met Hermen Drabben, j.m. van Eindhoven, weduwnaar van Jenneke Vermeer.

Uit haar eerste huwelijk:
 1. Adriaan Wolfs, ged. Loon op Zand 14-12-1686
Bronnen:
 • Oisterwijk N5289 fol.103v, 14-7-1694: Anneke Adriaans van Rijswijk doet afstand van het vruchtgebruik uit de goederen van haar overleden man Cornelis Wolfs ten behoeve van haar zoon Adriaan.
 • Loon op Zand R88 fol. 19, 2-10-1697. Transport. Adriaen Antonisse Wolfs, Jan Antonisse Wolfs, Maria Antonisse Wolfs en dezelfde Maria ook voor haar zuster Jenneke, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve Anneke Ariens van Rijswijck te Enschot, weduwe van hun broer Cornelis Teunisse Wolfs.
 • Heusden R428 fol. 87, 4 okober 1697: "Dat Anneke Ariens van Rijswijk, weduwe zaliger Cornelis Teunisse Wolfs woonende tot Enschot onder Oosterwijk, geassisteert met Thomas Ariense van Rijswijck haren broeder, woonende in den Udenhout" etc. Verkocht worden 2Ĺ morgen teul- en weiland te Oudheusden op het Huijsvelt. Verkocht voor 109 gulden en 9 stuivers.
 • Tilburg R428 fol. 72v, 27-11-1700: Huwelijkse voorwaarden. N.a.v. zijn huwelijk met Anneke van Rijswijk regelt Hermen Drabben middels deze akte met hun momboir en toesiender de zaken voor de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met name Bartholomeus oud 21 jaar en Herman oud 15 jaar.,
X - 21 (kind van IX-18)
Thomas Adriaansz. van Rijswijk, ged. Loon op Zand 27-5-1657, overl. Loon op Zand 25-4-1697, tr. Tilburg schepenbank 8-5-1684 met Anna van den Nieuwenhuijsen, geb. Tilburg, dochter van Andries Wouters van den Nieuwenhuisen en Maijken Lemmens.
Kinderen:
 1. Maria van Rijswijk, ged. Loon op Zand 14-2-1685, volgt XI-28.
 2. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 31-8-1687, volgt XI-29.
 3. Jan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 5-6-1690, volgt XI-30.
Bron:
 • Oisterwijk R374(2) fol. 14v, 21-3-1680: "Adriaen, Elisabeth ende Anna, broeder ende gesusteren, kinderen wijlen Andries Wouters van de Nieuwenhuijsen verweckt uijt Maijken, dochtere Adriaen Lemmens" etc. Deze akte geeft de namen van de ouders van Anna van den Nieuwenhuijsen. Haar broer Adriaen en haar zuster Elisabeth zijn getuijgen bij de doop van resp. haar eerste en tweede kind in Loon op Zand.
 • Oisterwijk N5275 fol. 144, 8-1-1682: Verpachting. Thomas Adriaansz. van Rijswijck als last hebbende van zijn vader Adriaan verpacht een hoeve met schuur, hof, akkerland en weide te Berkel aan de Heijkant aan Jan Adriaan Albert Appels.
 • Oisterwijk N5294 fol. 18, 14-4-1716: Scheiding en deling. "Willem Haensbergen als man en momboir van Maria voor een derde, mitsgaders Adriaen voor een derde, als mede Jan voor een derde, alle drie gebroederen ende suster ende kinderen van Thomas Ariaens van Rijswijck verweckt aen Anneke van den Nieuwenhuijsen, dewelcke bekenden ende verclaerden mits desen onderlinge ende met malcanderen aengegaen te hebben eene erffdeijlinge ende erffscheijdinge vande goederen bij de vooornoemde haere ouders metter doot ontruijmt ende naergelaten wesende en sulcx in voegen ende manieren naervolgende" etc.
X - 22 (kind van IX-18)
Johanna (Jenneke) Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Loon op Zand 15-5-1659, wonend Tilburg, Heikant, Vijfhuizen, ot. Tilburg 8-11-1681/tr. Tilburg schepenbank 26-11-1681 met Anthonij Jan van Spaendonck.

Kinderen:
 1. Joannes van Spaendonck, ged. Tilburg 20-11-1689.
 2. Norbertus van Spaendonck, ged. Tilburg 23-9-1691.
 3. Joanna Maria van Spaendonck, ged. Tilburg 13-10-1693.
 4. Anna van Spaendonck, ged. Tilburg 2-8-1696.
 5. Cornelius van Spaendonck, ged. Tilburg 8-10-1698.
 6. Maria van Spaendonck, ged. Tilburg 13-11-1702.
X - 23 (kind van IX-18)
Adriana Adriaansdr. Adriaan van Rijswijk, ged. Loon op Zand 2-9-1661, tr. Tilburg schepenbank 3-3-1684 met Michiel Delien (ook Eulinghs), geb. Enschot, ged. Tilburg 30-5-1658, zoon van Willem Claessen Delien en Petronella van Nerven.
Kinderen:
 1. Anneke Dielen, geb. 1680/1687, overl. Enschot 7-4-1732
 2. Willemijn Dielen, geb. 1680/1687
 3. Maria Dielen, geb. na 1687
 4. Christiaen Dielen, geb. na 1687
Bron:
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 100, fol. 56., 22-7-1701: lijsten van voogden: Thomas van Rijswijk momboir en Jan Jacob Schoenmaeckers toesiender over Anneke, Willemijn, Maria en Christiaen, onmondige kinderen van Michiel Willem Claes Dielen en Adriaentje Ariaen Ariaen Van Rijswijk. 1-2-1712: Jan Jan Schapendoncq momboir in plaats van Thomas van Rijswijk over de twee onmondige kinderen met name Maria en Christiaen.
 • Oisterwijk N5291b, 22-7-1701: Accoord tussen Michiel Delien en de mombers van zijn kinderen met name Thomas Adriaansz. van Rijswijk. Ter egalistie van het gebruik van de erfhaaftelijke en meubilaire goederen krijgen de kinderen als ze volwassen worden fl. 150 uitgekeerd.
 • Oisterwijk R573 fol. 233v, 7-4-1732: Taxatie voor de collaterale successie van de vaste en roerende goederen nagelaten door Anna Michielse Delien.
X - 24 (kind van IX-18)
Elisabeth Adriaansdr. van Rijswijk, ged. Loon op Zand 31-1-1664, overl. voor 9-2-1715, tr. Loon op Zand 5-4-1685 met Arnoldus Couwenberg, zoon van Cornelis Couwenbergh en Elisabeth Hendrickx.
Hij tr. (2) Oisterwijk 9-2-1715 met Cornelia Oerlemans.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Margaretha Couwenberg, ged. Oisterwijk 22-1-1687
 2. Cornelis Couwenberg, ged. Oisterwijk 11-1-1688
 3. Anthonij Couwenberg, ged. Oisterwijk 23-1-1689
 4. Adriaan Couwenberg, ged. Oisterwijk 23-9-1690
 5. Peter Couwenberg, geb. ca. 1693
 6. Johanna Couwenberg, ged. Oisterwijk 4-1-1695
 7. Willem Couwenberg, ged. Oisterwijk 24-2-1696
 8. Hendrik Couwenberg, ged. Oisterwijk 16-5-1697
 9. Anna Couwenberg, ged. Oisterwijk 26-7-1699
 10. Frans Couwenberg, ged. Oisterwijk 4-5-1701
 11. Anthonij Couwenberg, ged. Oisterwijk 17-2-1706. Hij tr. met Johanna Woutersdr. van Rijswijk. Zie generatie XII
 12. Margaretha Couwenberg, ged. Oisterwijk 7-4-1707
X - 25 (kind van IX-19)
Cornelis Jansz. Adriaan van Rijswijk, geb. Oisterwijk 7-9-1677, tr. Oisterwijk schepenbank 15-8-1700 met Maria van Giersbergen, dochter van Wouter van Giersbergen.
Kinderen:
 1. Petrus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-11-1701, volgt XI-31.
 2. Joanna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 19-7-1703, volgt XI-32.
 3. Petronilla van Rijswijk, ged. Oisterwijk 28-1-1705
 4. Maria van Rijswijk, geb. ca. 1707
Bron:
 • Oisterwijk N5291b, 2-12-1701: Cornelis Janssen van Rijswijk pacht van Goijaert Bartholomeus van Diessen en Anthonij Hendricx van Diessen "een woonhuijs, schuer ende stallingen met aangelegen soo acker als weijlanden met nog twee parcelen, het eene genoemt "aan de Kuijpers Loop" ende het andere genaemt "de Haren Braeke", mitsgaders de heijvelden daar toe behoorende" etc. Een van de huurvoorwaarden is dat Cornelis ieder jaar een dag turf komt steken in de bodem bij Michiel Wolffs.
 • Oisterwijk N5291d, 19-6-1703: Testament. Cornelis Janssen van Rijswijk wordt genoemd in het testament van Anthonij Hendrick Aerts van Diessen. "dat Cornelis Janssen van Rijswijck na sijne dood sonder huere sal mogen gebruijcken de camer en hoff waarin hij jegenwoordig is woonende voor soo langen tijt als den voorsz. Cornelis Janssen van Rijswijck sijns comparants huijsinge ende landereijen in huere is gebruijckende ende oversulcx de voorsz. camer en hoff onder de selve huere sal begrepen wesen."
 • Helvoirt R18 fol.6, 17-5-1712: Wij Jan Adriaens van de Pasch ende Cornelis Aerts van Laerhoven schepenen van Helvoort certificeren dat voor ons gecompareert sijn Anthonij Adriaense Berckelmans, Gijsbert van Engelen, Jan Hermans van Gorcum, Cornelis Janssen Smulders, Cornelis Wouter Brocken, Adriaen Laurens Witlocx, Anthonij Aert Vucgts, Cornelis Gerits Peijnenborgh, Goiaert Janssen van den Bicgelaer, Francis Gommerts Peijnenborg, Jan Willem Peijnenborg, Adolphus Peijnenborgh, Jan Thomas van Someren, Cornelis Janssen de Weert, Johannes van Rasen, Jan Arien Schuurmans, Roeloff Aelberts van den Hooff, Lambert Hendricx van Bocxtel, Jan Jansse van Bocxtel, Wouter Corstians Brocken, Adriaan Ariens van Gorcum, Francis Adriaensse Berckelmans, Cornelis Jansse van Rijswijck, Augustinus Nieuwkerck, Nicolaes Hendricx, Willem Aert Smolders, Jan Peters van de Pasch, Joost Simon Janssen, Aert Laurens Smeijers, Andries Arien Witlocx, Corstian soone Wouter Corstiaen Brocken, Laurens Ariens Bouwens, Laurens Peter Baijens, Gijsbert Reijnders van Ierssel, Lambert Fredinx, Jan Cornelisse van Gorp, d'heer Waltherus Triels ende desselves ---------- Jacobus van Dijck. Alle inwoonderen van Helvoort voork. van competente ouderdom dewelcke ter requisitie van de regenten deser dingbanke van Helvoirt onder solemnellen eede .......etc.
  Inwoners van Helvoirt, w.o. Cornelis Jansz. van Rijswijck, leggen verklaringen af over een moord gepleegd op de zoon van de vorster Marcelis Bles in januari van dit jaar.
 • Helvoirt R32, 13-11-1713: Lijst van goederen verkregen door Cornelis Jansz. van Rijswijck als man van Maria van Giersbergen, erfgename van Eijke Anthonisse Rochussen, weduwe van Peter Jan Emmen. Aan deze vrijwel vergane akte is de slechte toestand te zien waarin een groot deel van het oudrechterlijk archief van Helvoirt verkeert.
 • 's-Hertogenbosch R1706 fol.8v, 9-2-1714: Transport. Cornelis Jansz. van Rijswijk koopt het twee derde deel van 2L weiland in Oisterwijk aan de Groenstraat van zijn zwagers Jan en Willem van Giersbergen.
 • Helvoirt R43 , 27-2-1714: Transport. Cornelis Jansz. van Rijswijk verkoopt 1ĹL akkerland in de zgn. Jorisacker te Helvoirt, hem aangekomen van zijn ouders, aan Peter Petersz. Verhulst voor fl. 110:0:0
 • Nieuwkuijk R451 fol. 108 , 11-1-1730: De erfgenamen van Willem Petersz. Bouwens, onder wie Cornelis van Rijswijk voor zijn moeder Cornelia Huijbertsdr. Bouwens verkopen bijna 4 hond land in Nieuwluijk genaamd de Baweladis aan Gijsbert Hendriksz. van Meerwijk.
 • Oisterwijk R416 fol. 32v, 4-9-1732: Transport. Cornelis Jansz. van Rijswijk verkoopt de 2L weiland die hij in 1714 had gekocht blijkens een akte gepasseerd voor de schepenen van 's-Hertogenbosch (zie hierboven).
 • Oisterwijk R487 fol. 204v, 28-12-1735: Er wordt beslag gelegd op de roerende en onroerende goederen van Cornelis van Rijswijk wegens achterstand bij het betalen van de belasting over de jaren 1733 en 1734.
 • Helvoirt R35 fol.102v, 9-5-1740: Transport. Cornelis Jansz. van Rijswijk als weduwnaar van Maria van Giersbergen, verkoopt aan zijn zoon Peter Cornelisz. van Rijswijk zijn deel van een perceel genaamd "het Haemeltje" gelegen in Helvoirt bij het kasteel.
X - 26 (kind van IX-19)
Marianne Jansdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 3-5-1681, tr. Oisterwijk 6-3-1707 met Willem van Esch, zoon van Jan van Esch en NN.
Kinderen:
 1. Anna Maria van Esch, ged. Oisterwijk 31-12-1707. Adriaan van Esch, ged. Oisterwijk 8-12-1709.
 2. Jan van Esch, ged. Oisterwijk 24-7-1713.
 3. Johanna Maria van Esch, ged. Oisterwijk 25-6-1715.
 4. Peternel van Esch, ged. Oisterwijk 27-5-1717.
 5. Johanna Maria van Esch, ged. Oisterwijk 3-12-1719.
 6. Peter van Esch, ged. Oisterwijk 4-1-1721.
Bron:
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 101, 22-10-1729: lijsten van voogden: Adriaen Jan van Heuclum momboir en Francois van Rijswijk toesiender over Adriaen, Jan, Peternel en Peter, onmondige kinderen van wijlen Willem Jan van Esch en Marianna Jan van Rijswijk.
X - 27 (kind van IX-19)
Franciscus Jansz. van Rijswijk, bij zijn huwelijk wonend in Kerkhoven, ged. Oisterwijk 12-4-1687, tr. Oisterwijk 11-2-1714 met Maria Segers, ook Maria Fransen, dochter van Adriaan Segers en NN, geb. ca. 1689.
Kinderen zover bekend:
 1. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 17-3-1715, volgt XI-33.
 2. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-2-1720.
 3. Joanna Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 10-11-1723.
 4. Joanna van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-7-1728.
Bron:
 • Oisterwijk, R467 fol. 206-207, 14-5-1716: Francis Janssen van Rijswijk te Berkel verkoopt teulland, 2Ĺ lopen te Udenhout op de Hooghoutse ackeren, b.z. de verkrijger, e.e. Jan Cornelis Breekelmans, a.e. de gemene mestweg belast met jaarlijks 5 vat rogge aan Brants vrouwe gasthuis in een meerdere pacht belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester Slingelant voor de som van 180 gulden 3 stuivers 2 penningen (met de lasten)
 • Oisterwijk N5294 fol. 71, 26-7-1717: Hypotheek. Schuldbrief van Franck Jansz. Wagenmakers, wonend in Udenhout, aan Cornelis Ariens Zegers en Frans Jansz. van Rijswijk beiden wonend in Berkel, ter waarde van 300 gulden.
 • Oisterwijk N5294 fol. 154, 16-7-1719: Hypotheek. Schuldbrief van Jan Aert Cornelis Franssen, wonend op Hoogheukelom aan Cornelis Ariens Zegers en Frans Jansz. van Rijswijk beiden wonend in Berkel, ter waarde van 150 gulden.
 • Oisterwijk N5295 fol. 205, 20-10-1721: Nog een schuldbrief aan Francis Jansse van Rijswijck.
 • Nieuwkuijk R451 fol. 93 , 13-1-1729: De erfgenamen van Willem Petersz. Bouwens, onder wie Francis Janssen van Rijswijk vertegenwoordigd door zijn broer Cornelis Janssen van Rijswijk voor hun moeder Cornelia Huijbertsdr. Bouwens verkopen een huis en land in Nieuwkuijk in de Hoeven aan Cornelis Jansz. van de Wiel, een van de mede erfgenamen.
X - 28 (kind van IX-21)
Peter Jacobsz. Adriaan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 3-1-1664, tr. Loon op Zand schepenbank 27-2-1689 met Adriana Nicolaes, dochter van Gerrit Nicolaes en NN.
Uit dit huwelijk vermoedelijk geen kinderen.

Bron:
 • Loon op Zand R87 fol. 200v e.v., 25-9-1696: Transport. Adriaen Cornelisse Schoenmakers, Embrecht Janssen van Streijthoven als vader en voogd van Cornelis, Sijcken en Petronella, zijn kinderen bij Maria Adriaen Lamberts van Hees, Franck Jansse Wagemakers en Hendrick Adriaen Hamers als voogden over het kind van Adriaen Jan Deckers en Petronella Jan Francken Wagemakers, Hendrick Adriaen Servaessen, Huijbert Adriaens van Hees, Lambert Ariens van Hees, Wouter van Ceulen, geh.m. Adriaentien Ariens van Hees, Vreijs Ariense Witlock, geh.m. Jenneke Gijsbert Jan Creijssen, allen erfgenaam van Lijntien Arien Huijberts Ariens, voor de ene helft en Adriaen Huijberts Verhoeven, Peter Huijberts Verhoeven, Willemke Huijberts Verhoeven, wed. Adriaen Michielse Cuijpers, Jan Jansse van Berckel voor zichzelf en als gelastigde van Cornelis Martens, geh.m. Willemijna Adriaen Lamberts, en Adriaen Vermalen, geh.m. Lijsbet Adriaen Lamberts, beiden te Putten bij Bergen op Zoom, Dingena Janssen van Berckel, Adriaentie Jansse van Berckel, Lambert Janssen van Berckel, Willem Jacobs Verhoeven en Adriaentie Jacobs Verhoeven, Hendrick Peijs, geh.m. Jenneke Peterse Wagemakers, Maria Peterse Wagemakers, als erfgenaam van Wouter Jan Wouters voor de andere helft, verkopen een huis, schuur en schop met bijbehorend land aan Peter Jacobs van Rijswijck
 • Loon op Zand R89 fol. 22v., 5-9-1712. Testament. Peter van Rijswijck en Adriana Geritsen, ziek op bed liggend, maken een testament op de langstlevende.
X - 29 (kind van IX-21)
Jan Jacobsz. Adriaan van Rijswijk, geb. 1660/1670, overl. voor 9-5-1716, tr. Oisterwijk 28-2-1694 met Geertrui van de Voort, dochter van Peter Driessen van de Voort en NN.
Kinderen:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 10-4-1695.
 2. Arnoldus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 9-12-1696, volgt XI-34.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 4-4-1700.
In de RK trouwakte staat abusievelijk "Joannis Joannis Jacobus van Rijswijck" Gelukkig zet het rechterlijk archief ons op het goede spoor.

Bronnen:
 • Oisterwijk N5291a, 3-6-1700: Comp. Geertrui Peters van de Voort tegenwoordich huijsvrouw van Jan Jacobs van Rijswijck wonend tot Berckel. Zij legt een verklaring af voor Josina Wijtmans. Het gaat over goederen uit een erfenis.
 • Oisterwijk R483 fol. 105v, 9-5-1716: Jan en Willem, kinderen van Peter Aart van Iersel, ieder voor 1/4 deel, Peter, Aart, Geertruij Peeter van de Voort weduwe van Jan, kinderen van wijlen Jacob Ariens van Rijswijk verwekt uit Maijcke Peter van Iersel, Geertruij de tocht, haar kinderen, genaamd Arien, Arnoudt en Maria, het erfrecht, voor 1/4 deel. Adriaan Robbert Hendricx en Jan Peter van Iersel als voogden over Adriana, dochter van Gerit Peter Teurlincx, verwekt uit Maria Peter van Iersel, voor 1/4 deel. Peter, Peternel Gerrit en Adriaan, kinderen van wijlen Willem Peter van Iersel, "voor soo veel een stuck weijvelt groot ontrent drij loopensz gelegen tot Udenhout in de aght hoeve aen gaet", Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun Aart Peter van Iersel volgens testament voor notaris Jacob de Velle te Udenhout op 29 juli 1713
 • Oisterwijk R591 fol. 184v, 7-6-1743: Scheiding en deling. "Adriaan Janse van Rijswijck en Anna Maria de Jong wed. van Aernouwt van Rijswijk hebben te zamen aangegaan ende gemaakt eene erfscheijdinge en erfdeijlinge der naar beschreven erfelijke goederen haar aangekomen bij (onleesbaar) van Jan van Rijswijk in leven gewoond hebbende tot Berkel".
X - 30 (kind van IX-21)
Arnoldus Jacobsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 4-9-1673, tr. NN.
Kind:
 1. Anna van Rijswijk
X - 31 (kind van IX-21)
Adriaan Jacobsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-12-1684, tr. Oisterwijk 24-5-1733 met Gijsberdien de Becker (ook Backer), geb. ca. 1708.
Kinderen:
 1. Anna Catharina van Rijswijk, ged. Oisterwijk 24-2-1734.
 2. Jacobus van Rijsewijck, ged. Oisterwijk 5-9-1736.
 3. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 17-9-1738.
 4. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 18-8-1742, volgt XI-35.
 5. Godefridus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-4-1745.
 6. Cornelius van Rijswijk, ged. Oisterwijk 2-9-1747.
Bronnen:
 • Oisterwijk N5296 fol. 273, 13-7-1728: Na de dood van de weduwe Bartholomeus van Turnhout wordt het huurcontract dat de moeder van Adriaan Jacobsz. van Rijswijk had voor een een boederij met schuur, erf, boomgaard en akkerland, met de erfgenaam, Vincentius van Turnhout, vernieuwd.
 • Oisterwijk R415 fol. 83v, 6-2-1730: Adriaan Jacobs van Rijswijk machtigt Jan de With uit Drunen om enkele transporten voor hem te regelen. Verkocht worden steeds derde delen in onroerend goed in Udenhout op het Winkel aan Nicolaes Clercks en Jan van Rijswijk ieder voor de helft.
X - 32 (kind van IX-21)
Laurens Jacobsz. van Rijswijk, geb. Oisterwijk 28-11-1686, tr. Oisterwijk 23-2-1727 met Johanna van Heck, begr. Oisterwijk 30-10-1752 dochter van Adriaan van Heck en NN. Zij was weduwe van Adriaan Emmen.

Bron:
 • Oisterwijk N5296 fol. 31, 1723: Van Laurens Jacobsz. van Rijswijk horen we niet veel. In 1723 is hij een aantal malen getuige bij notaris Glaviman.
 • Vught R53 fol. 71, 15-5-1733: Laurens Jacobsz. van Rijswijk alsmede vort ende sterk makende voor zijn absente zusters en broeders met naeme Maria in huwelijk hebbende Arien Cornelis Hendriks, Adriaen, Jan en Gerardus, alle kinderen en erffgenamen van Jacob Ariens van Rijswijk etc. Ze verkopen 3Ĺ morgen hooiland te Cromvoirt.
 • Oisterwijk N5299 fol. 155, 25-9-1741: Testament van Laurens Jacobs van Rijswijk en Johanna van Heck. Laurens ligt ziek op bed en Johanna is gezond van lijf en leden. Testament langstlevende.
 • Oisterwijk N5300 fol. 198, 2-1-1748: Attestatie. Op verzoek van Johanna van Heck verklaren Peter Anthonij Emmen en Adriaan Jansz. van Iersel dat haar man Laurens Jacobs van Rijswijk de laatste drie jaar niet wel bij zijn verstand en zinnen is geweest.
 • Oisterwijk N5306 fol. 226, 1-2-1750: Testament van Johanna van Heck. Geertrui van Beerendonk, weduwe van haar zoon Jacob Adriaan Emmen krijgt een huis genaamd "de Streep" en 12 roeden land te Boxtel. Universeel erfgename wordt Maria Elisabeth Emmen, haar kleindochter.
 • Oisterwijk N5301 fol. 175, 22-8-1752: Testament. Comp. Johanna van Heck, wed. van Laurens Jacobsz. van Rijswijk, "sieckelijk aen den heerd sittende". Ze legateert aan de drie minderjarige kinderen van Adriaan Jacobs van Rijswijk, van wie zij moetje (peetmoeder?) is 100 gulden. Universeel erfgenaam wordt haar schoonzoon Peter Anthonij Emmen die bij haar inwoont (schoondochter Geertrui van Berendonk is sinds het vorige testament hertrouwd met hem).
 • Oisterwijk R476 fol. 67v , 29-12-1752: Taxatie van de vaste en onroerende goederen gelegen binnen de dorpen van Enschot en Huijclom bij de wed. van Laurens van Rijswijk, overleden tot Oosterwijk en begraven aldaar den 30sten october 1752. Peter Emmen verklaart dat het geen leengoederen zijn
X - 33 (kind van IX-21)
Jan Jacobsz. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 26-1-1688, overl. Heukelom 20-1-1766tr. met Johanna Janse, ged. Oisterwijk 4-12-1688, dochter van Arnoldus Janse en Maria van de Wouw.
Uit dit huwelijk zover bekend:
 1. Laurens van Rijswijk, ged. Oisterwijk 10-8-1726
Bronnen:
 • Oisterwijk R577 fol. 309v, 21-6-1766: Taxatie voor de collaterale successie van de onroerende goederen van Johannes van Rijswijk, overleden te Huijclom en begraven te Oisterwijk de 20e januari 1766. Uit dit stuk en het hiernavolgende blijkt dat het grondbezit van Johannes van Rijswijk zeer aanzienlijk was. Als een der erfgenamen wordt genoemd Jan Gerritsz. van Rijswijk.
 • Oisterwijk R577 fol315 e.v. Hierin nogmaals een taxatie van de onroerende goederen van Johannes van Rijswijk, nu ook buiten de dingbank van Oisterwijk gelegen.
  Omdat de kwaliteit van deze twee aktes te slecht was, heb ik slechts een afbeelding van de eerste opgenomen. Uit deze taxaties blijkt dat Johannes van Rijswijk geen nakomelingen had.
X - 34 (kind van IX-21)
Gerrit Jacobsz. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 21-2-1690, wonend in Oisterwijk, tr. Oisterwijk schepenbank 11-2-1720 met Anna Maria Jansdr. van Rijswijk, geb. ca. 1695, j.d. van Heukelom, dochter van Jan Jansz. van Rijswijk en Adriana Hendrick Schapendonk.
Kinderen:
 1. Jacobus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 6-11-1721, volgt XI-36.
 2. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 28-11-1726
 3. Andreas van Rijswijk, ged. Oisterwijk, 10-12-1731, volgt XI-37.
 4. Johannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 26-4-1735, volgt XI-38.
Bronnen:
 • Oisterwijk R485 fol. 102v, 1-5-1724: Scheiding en deling. "..........Gerrit Jacobs van Rijswijck als in huwelijck hebbende Anna Maria Jansse van Rijswijk ..................... Hebben te samen gemaeckt een erffscheijdinghe en erffdeijlingh der goederen hiernaer beschreven hen luijden aengecomen mits doode en afflijvigheijt van Elisabeth Hendrick Schapendonck, wed. Dirck Jansse van den Broek henne meuie en out muij soo sij versclaarden."
 • Oisterwijk R485fol. 163v, 4-5-1724: Nog een akte van scheiding en deling. De erfgenamen van Hendrick Jansz. Schapendonck verdelen de nagelaten onroerende goederen. Ook hier compareert Gerrit Jacobsz. van Rijswijck als man en momboir van Anna Maria zijn huisvrouw.
 • 's-Hertogenbosch R1731 fol. 258v, 31-3-1734: Gerrit Jacob van Rijswijk wonend in Heukelom als last en procuratie hebbend van Adriana Janse van Rijswijk wonend aldaar.
  - 1/3 in woonhuys schuer kamer schop aangelegen hof wey ende akkerland tot Heukelom geheel 14 L belast met 1/3 in 4 p cijns gezworenen Tilburgh.
  - 1/3 in stuk so akker als weyland 4 L als voor belast met 1/3 in 1 mud rogge aan de armen van Oisterwijk, 1/3 deel in 1 gld 12 st. aan de armen van Udenhout.
  - 1/3 in stuk akkerland geheel 2 L 20 R als voor, 1/3 in stuk beemd geheel 4 L, 1/3 in stuk akkerland geheel 1 L 20 R, 1/3 in weyvelt geheel 2 L zijnde deze 4 vorenstaande percelen onbelast.
  - 1/3 in heyvelt sijnde nieuwe erve geheel 6 L als voor belast met 1/3 in 3 st domeijnen Brabant 's-Hertogenbosch, 1/3 in heyvelt geheel 9 L tot Enschot etc.
  alles aangekomen van Jan Janse van Rijswijk en Petronella Hendrick Schapendonck haar ouders
 • Oisterwijk R591 fol. 128, 1743: Gerrit Jacobus van Rijswijk, wonend te Huijclom, stelt zich voor de helft borg voor de collecteurs van de belastingen te Heukelom dit jaar.
 • Oisterwijk N5320 fol. 42, 23-9-1761: Attestatie. Enkele inwoners van Heukelom onder wie Gerrit Jacobus van Rijswijk, oud 73 jaren, leggen op verzoek van Gerard van Asten een verklaring af over de toestand van de weg van Oisterwijk naar Moergestel.

X - 35 (kind van IX-21)
Maria Jacobsdr. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 11-10-1692, begr. aldaar 15-1-1744 (geen kinderen nagelaten), tr. Oisterwijk 27-9-1721 met Adriaan Emmen, ged. Oisterwijk 12-11-1696, zoon van Cornelis Hendrik Emmen en Geertrui Melders.
Kinderen:
 1. Jan Hendriks, ged. Drunen 26-10-1725
 2. Adriaan Hendriks, ged Drunen 15-1-1727
 3. Jan Hendriks, ged. Drunen 12-2-1729
Bron:
 • Oisterwijk R415 fol. 86, 8-2-1730: Borgbrief voor Arien Cornelis Hendrix en Maria Jacobs van Rijswijk met bestemming Drunen.
X - 36 (kind van IX-23)
Jan Jansz. Adriaan van Rijswijk, geb. 1660/1670, wonend Berkel-Enschot, tr. Oisterwijk schepenbank 2-10-1689 met Adriaentje Hendrick Jans Schapendonck, geb. ca. 1670.
Bekend:
 1. Anna Cecilia van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-2-1696.
 2. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 25-11-1698.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 8-6-1700.
 4. Adriana van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-2-1705.
 5. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 20-2-1705.
Bron:
 • Oisterwijk N5291e, 16-5-1704: Jan Jansz. van Rijswijck assisteert zijn "neve" Jan Peter Joosten bij de notaris als deze opnieuw wil gaan trouwen.
 • Oisterwijk N5296 fol. 27, 11-12-1722: Een aantal oud-collecteurs van de belastingen leggen een verklaring af voor de notaris. Jan Jansz. van Rijswijk: "dat hij wegens sijne voorsz. collecte van drie jaeren jaerlijcx daer toe heeft opgenomen ende inverschoten drie hondert gulden ofte te saemen de zomme van negenhondert gulden".
 • Oisterwijk R485fol. 102v, 1-5-1724: Scheiding en deling. "...... ende Jan Jansse van Rijswijck voor Maria en Adriana sijne twee meerderjarige kinderen ende hem daervoor fort en sterck makende, ....... Hebben te samen gemaeckt een erffscheijdinghe en erffdeijlingh der goederen hiernaer beschreven hen luijden aengecomen mits doode en afflijvigheijt van Elisabeth Hendrick Schapendonck, wed. Dirck Jansse van den Broek henne meuie en out muij soo sij versclaarden."
 • Oisterwijk R485fol. 163v, 4-5-1724: Nog een akte van scheiding en deling. De erfgenamen van Hendrick Jansz. Schapendonck verdelen de nagelaten onroerende goederen. Ook hier compareert Jan Jansz.. van Rijswijck als vader van Maria en Adriana, zijn twee meerderjarige kinderen.
 • Oisterwijk R485fol. 229, 16-6-1725: Machtiging. Jan Jansz. van Rijswijk wordt hier genoemd als burgemeester van Heukelum en als zodanig gemachtigd om Heukelum te vertegenwoordigen op de jaarlijkse vergadering van het kwartier van Oisterwijk.
 • Oisterwijk N5299 fol. 345, 9-4-1744: Procuratie. Maria Jansdr. van Rijswijk machtigt Cornelis Aart Zeegers om namens haar aan Anna Maria van Rijswijk, huisvrouw van Gerrit Jacobs van Rijswijk, voor de schepenen van 's-Hertogenbosch land te verkopen.
 • 's-Hertogenbosch R1738 fol. 226, 11-4-1744: Cornelis Aart Zeegers wonennd in Udenhout namens Maria Janse van Rijswijk wonend in Huyclom. - 2/3 in een stede huisinge schuur schop getimmerten aangelegen hoff wey ackerland beemden en heyvelden tsamen 69 a 70 L te Heukelom en Enschot waarvan de verkrijger rest. 1/3 bezit - 2/3 in stuck ackerlant geheel 8 L in den Udenhout etc. aankomst van Jan Janse van Rijswijk en Adriaantje Hendrik Schapendonk dess ouders en tp van Adriaan van Rijswijk Jan Aart Franse e.a. tp Anna Maria van Rijswijk hvr Gerit Jacobs van Rijswijk wnd Huyclom belast met uit het eerste perceel 2/3 in 4 p aan de gezworenen van Tilburg 2/3 in 1 mud rogge en 1 gld 12 st beiden aan den arme van Otw 2/3 in 3 st uit de nieuwe erven aan domeinen
X - 37 (kind van IX-23)
Adriaan Jansz. van Rijswijck, ged. Tilburg 19-4-1669, wonend in Heukelom, tr. Oisterwijk 19-6-1701 met Catharina de Lepper, begr. Enschot 31-1-1739, dochter van Jan Hendricx Aert de Lepper en Pieternel Leenders van Grenaden.
Hieruit bekend:
 1. Jan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-12-1703, volgt XI-39.
Bronnen:
 • Oisterwijk N5290c, 22-4-1698: Verklaring. Comp. Cornelis Janssen de Lepper alsmede sich ook fort ende sterck makende voor Cathalijn Janssen de Lepper sijne suster, kinderen ende erffgenamen van Jan Hendricx Aert de Lepper haren vader, verwect uijt Peternel Leenders van Grenaden etc.
 • 's-HertogenboschN2873 fol. 460, 10-11-1702: Testament langstlevende van Adriaan Jansz. van Rijswijck en Catharina Jansdr. de Lepper wonend in Oisterwijk
 • Oisterwijk N5291c, 15-11-1702: Attestatie. Adriaan Jansz. van Rijswijck legt een verklaring af ten behoeve van de momboirs van het onmondige kind van Adriaan Brocken en Clazijntje van Gorcum. Adriaan blijkt 5 jaar geleden, in de tijd dat hij zijn huis aan het bouwen was in Heukelom, als knecht bij Adriaan Lambert Brocken te hebben gewerkt en in die hoedanigheid heeft hij meegeholpen een eikenboom om te hakken die op het land van het onmondige kind stond .
 • Oisterwijk N5291d, 28-2-1703: Attestatie. Ten huize van Adriaan Jansz. van Rijswijck heeft in het bijzijn van twee soldaten een gesprek plaatsgevonden over het dienst nemen in het leger waarbij geld van eigenaar is gewisseld. Hiervan wordt een officiele verklaring gemaakt.
 • Oisterwijk N5291c, 5-12-1702: Adriaan Jansz. van Rijswijck pacht van Margriet van Reti een "woonhuijs, schuer, schop ende hoff mette aengelegen soo acker als weijlanden gestaen ende gelegen binnen dese voorsz. vrijheijt achter de kerck van outs genaemt "den Roscam" etc. Getuige is Cornelis Jansz. de Lepper.
 • Oisterwijk R481 fol. 8, 1712: Catalijn Janse de Lepper, weduwe van Adriaan Jansz. van Rijswijk en haar broer Cornelis Jansz. de Lepper leggen een verklaring af voor de schepenen van Oosterwijk. Het gaat over geld, dus haak ik maar af.
X - 38 (kind van IX-23)
Mari Jansdr. van Rijswijk, geb. 1660/1680.

X - 39 (kind van IX-25)
Jan Adriaansz. van Rijswijk, geb. ca. 1650, begr. Oisterwijk 16-10-1691.
Vermoedelijk geen nakomelingen.

Bron:
 • Oisterwijk R399 fol. 17v, 7-3-1686: Jan Adriaansz. van Rijswijk koopt samen met zijn broers Jacob en Embert van de familie van hun stiefmoeder Maaike van Laarhoven een perceel akkerland in Udenhout.
 • Oisterwijk R401 fol. 180, 21-11-1691: Taxatie ende estimatie van alle soodanige onroerende goederen onder dese dingbancke van Oosterwijck als aende on(der) genoemde gecommiteerde des heer officiers, mitsgaders schepenen der voors. vrijheijt ende dingbancke van Oosterwijck aengebracht zijn bij Jacob Adriaan Emmen ende Emmert Adriaan Emmen naegelaten te wesen bij Jan Adriaens van Rijswijck, begraven tot Oosterwijck op den negentiende october 16 een ende tnegentich volgens biljet des costers hem andex. Ende verclaerde de voorn. aenbrengers dat den voorn. overledene onder de voors. dingbancke geen verdere goederen naergelaten heeft het regt der collaterale successie subject zijnde.
X - 40 (kind van IX-25)
Jacob Adriaansz. van Rijswijk, geb. 1657, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk 25-4-1683 met Peterke Joosten, ged. Oisterwijk 19-7-1668, dochter van Willem Joosten en Anna Peters.
Kinderen:
 1. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 23-4-1685
 2. Wilhelma van Rijswijk, ged. Oisterwijk 7-12-1686.
 3. Jan van Rijswijk, geb. na. 1686 (hij was in 1702 jonger dan 16)
 4. Catharina van Rijswijk, ged. Oisterwijk 2-7-1691.
Bron:
 • Oisterwijk R375 fol. 48, 15-10-1681: Betaling van de rente van geleend geld door Jacob Ariens van Rijswijck.
 • Oisterwijk R399 fol. 17v, 7-3-1686: Jacob Adriaansz. van Rijswijk koopt samen met zijn broers Jan en Embert van de familie van hun stiefmoeder Maaike van Laarhoven een perceel akkerland in Udenhout.
 • Oisterwijk R469, fol.46-47, 13-5-1697: Jacob Ariens van Rijswijk te Udenhout als man van Peterke Willem Jooste verkoopt voor fl. 200 aan Adriaen Claesse te Udenhout 1ĹL en nog 1L teulland in de Biezenmortel.
 • Oisterwijk R468, fol. 103, 26-3-1700: Transport, Peter Jance van Broekhoven als man van Maijke Janse van de Pas, verkoopt aan Peter Eijmbert van Doesburch ĺ deel voetsaet land te Udenhout, e.z. Adriaen Claes Willems, a.z. de koper, e.e. Jacob Ariens van Rijswijk, a.e. Adriaen Claes Willems, voor de som van 75 gulden verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders.
 • Oisterwijk R469, fol. 42v-43, 19-5-1704: Transport, Jacob Ariens van Rijswijk als man van Peterke Willem Jooste en Adriaen Leenderts de Roij als man van Marij Joost Willems verkopen aan Adriaen Claesse te Udenhout teulland, 3 lopen, te Udenhout, b.z. en e.e. Arien Claesse Willems, a.e. Willem Michiel van den Heesacker voor de som van 183 gulden Verkopers aangekomen van hun vrouws ouders
X - 41 (kind van IX-25)
Maria Adriaansdr. Embert van Rijswijk, geb. ca. 1660, wonend in Helvoirt, tr. Helvoirt 10-4-1695 met Willem Emmen, zoon van Jan Hendrik Emmen en NN.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan Emmen, ged. Oisterwijk 14-10-1698
X - 42 (kind van IX-25)
Embert Adriaansz. van Rijswijck geb. ca. 1658 (Hij is in 1708 omtrent 50 jaren oud). Hij wordt vemeld als burgemeester en schepen van Helvoirt.

Bron:
 • Oisterwijk R399 fol. 17v, 7-3-1686: Embert Adriaansz. van Rijswijk koopt samen met zijn broers Jacob en Jan van de familie van hun stiefmoeder Maaike van Laarhoven een perceel akkerland in Udenhout.
 • Helvoirt R3 , 30-9-1700: Op het "jaergeding" van 30 september 1700 wordt Embert Adriaansz. van Rijswijck benoemd tot burgemeester van Helvoirt
 • Oisterwijk N5291i , 8-9-1708: Verklaring van regenten en inwoners van Helvoirt onder wie Embert Adriaans van Rijswijk "out omtrent 50 jaren", dat de rechthebbenden sinds mensenheugenis de tienden binnen het dorp Helvoirt "altijt ende altoos sonder eenige de minste oppositie in regt ofte daar buijten rustelijck ende vredelijck sonder getient te wesen hebben ingesamelt ende ingevoort".
 • Helvoirt R3 , 4-11-1708: Op het "jaergeding" van 4 november 1708 wordt Embert Adriaansz. van Rijswijck voorgedragen als schepen van Helvoirt.
 • Helvoirt R90 , 16-7-1709: Embert Adriaan van Rijswijck wordt benoemd tot voogd over de twee onmondige weeskinderen van Jacob Nicolaas Schijven en Jenneke Peters Verhulst.
 • Oisterwijk N5291j , 26-10-1709: De schepenen van Helvoirt, onder wie Adriaan Embertsz. van Rijswijk, verklaren dat het hoorngeld (een belasting op vee) en het slachtgeld verpacht is aan Anthonij Breeckelmans
X - 43 (kind van IX-26)
Jan Jacobsz. Embert van Rijswijk, geb. ca. 1640, tr. NN.
Kinderen:
 1. Maria van Rijswijk, geb. ca. 1660, volgt XI-40.
 2. Johannes van Rijswijk, geb. ca. 1660.
 3. Jacob van Rijswijk, geb, ca. 1672, volgt XI-41.
 4. Adriaen van Rijswijk, geb. 1660/1680 volgt XI-42.
 5. Jenneke van Rijswijk, geb. Udenhout ca. 1679, volgt XI-43.
 6. Peter van Rijswijk, geb. 1660/1680, volgt XI-44.
Bron:
 • Oisterwijk N5290c , 15-1-1695: Attestatie. Twee verklaringen voor de schout van Oisterwijk dat Adriaaen van Rijswijk en Jacob van Rijswijk betrokken zijn geweest bij een handgemeen in de herberg van Jan Ariens van Gorcum in Heukelom. Adriaan van Rijswijk zou hier met een "bloot" mes Huijbert van Roessel hebben verwond.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 468, fol. 57v, 14-3-1707: Acte van transport, Dries Gojaerts Driessen als man van Elisabeth Gojaert Marten Priems, verkoopt aan Jan Janse van Rijswijk te Heukelom, teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, e.z. Aert Gerrit Peijnenborgh, a.z. Peter van Kuensel, e.e. kinderen Jan Arien Jacobs van Rijswijk, a.e. Adriaen Peter Vuchts voor de som van 200 gulden. Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
X - 44 (kind van IX-28)
Adriaan Jansz. Embert van Rijswijck, geb. 1655/1660, tr. met Adriana Witlocx, overl. voor 4-6-1676, dochter van Willem Adriaansz. Witlocx en Jenneke Aerts van Laerhoven.
Hieruit bekend:
 1. Jan van Rijswijk, geb. 1660/1670
Bron:
 • Oisterwijk R368 fol. 38, 6-11-1674: Akte van scheiding en deling gemaakt door de erfgenamen van Willem Witlocx en Jenneke van Laerhoven met o.a. Adriaan Jansz. van Rijswijck. In het deel waar zijn lot wordt beschreven is er echter sprake van Jan Adriaansz. van Rijswijck.
 • Oisterwijk R369b fol. 33, 13-6-1675: Transport. Geert ende Bastiaen, gebroeders, soonen Geerit Willem Witlocx, daer moeder aff was Jenneken Aertse van Laerhoven, Jan Adriaen Witlocx als man ende momboir Maria sijns huijsvrouw, Peeter Vranck Michielsen als man ende momboir Anneken sijne huijsvrouw , gesusteren dochteren des Geerits ende Jenneken voors. Adriaen Jansen van Rijswijck, hem fort ende sterck makende ende rato caverende voor Jan Ariens van Rijswijck sijnen soone bij hem Adriaen ende wijlen Adriaentje die mede dochter was Geerit Willems ende Jenneken Aerts voornoemt 't samen verweckt. Opvallend is dat de vader nu Gerrit Willem Witlocx wordt genoemd. Verder geeft deze akte zekerheid over het bestaan van zoon Jan.
 • Loon op Zand R82 fol. 15v, 4-6-1676:1. Gerit, 2. Bastiaen, 3. genoemde Gerit en Bastiaen voor Jan Cornelis, gehuwd met Maria, en voor Peeter Vrancken, gehuwd met Anna, en voor Adriaen Jan Emmen van Rijswijck, weduwnaar van Adriana, allen kinderen van Willem Witlocx, verklaren alle gelden ontvangen te hebben van Cornelis Thomas Cauwenbergh, als koper van goederen. Op de goederen rustte een erfcijns d.d. 1-1-1548 door Cornelis Gerits van Gorichem, eerdere eigenaar van de goederen, verleden aan Adriaen Adriaens.
X - 45 (kind van IX-29)
Mariken Gijsbertsdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 25-7-1665, overl. voor 21-6-1709, wonend te Udenhout tr. Oisterwijk 30-4-1684 met Wijnant Janssen van Abelen.
Kind:
 1. Maria van Abeelen, ged. Oisterwijk 1-8-1685
 2. Gijsbert van Abeelen, ged. Oisterwijk 19-11-1686
 3. Marij van Abeelen, ged. Oisterwijk 1-4-1688.
 4. Anna van Abeelen, ged. Oisterwijk 10-11-1689.
 5. Cornelis van Abeelen, ged. Oisterwijk 13-12-1691
 6. Justina van Abeelen, geb. Oisterwijk 13-4-1694.
Bron:
 • Oisterwijk R469 fol. 39v-40v, 21-6-1709: Wijnant Jan van Abeelen, weduwnaar van Marij Gijsbert Emmers van Rijswijk geeft de tocht over aan zijn kinderen Gijsbert, Wijnand en Marij van Abeelen, Een weiland, 2 Ĺ lopen, te Udenhout aan het Winkel, e.z. en e.e. Jacob Ariens van Rijswijk, a.z. weduwe Adriaen Heijmans, a.e. de gemeint belast met een jaarlijkse rente van 1 gulden aan de heer Rotterdam De kinderen verkopen dat weer door aan Lijske Jan Hendrix weduwe Freijs Claes Verhoeven, en Gerrit van de Pas als voogd van Adriaentje Willem Jan Hendrx, allen in Udenhout, voor de som van 160 gulden
 • Oisterwijk R 468, fol. 166v, 15-4-1710: Wijnant Jansse van Abeelen te Udenhout, eertijds weduwe van Marij dochter Gijsbert van Rijswijk verkoopt de tocht aan Gijsbert en Mariken Wijnants van Abeelen, akkerland, 1 ľ lopen, te Udenhout t.p. in de Biezenmortel, e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. Jan Freijnssen Bernarts, e.e. de gemene straat, a.e. de tafel van de Heilige Geest (sBosch). de kopers verkopen dat perceel meteen door aan Pieter Gijsberts van Rijswijk, hun oom, te Udenhout voor de som van 75 gulden
 • Oisterwijk R101, fol. 97v., 21-1-1713: lijsten van voogden: Jan Jan van den Abeelen momboir en Peter Gijsbert van Rijswijk toesiender over Cornelis en Jozijntje, onmondige kinderen van Weijnand Jan van den Abeelen en Maria Gijsbert van Rijswijk.
X - 46 (kind van IX-29)
Peter Gijsbertsz. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 1-8-1669, begr. Udenhout 26-8-1724, wonend in Udenhout, tr. Oisterwijk 20-1-1697 met Adriaantje Adriaan Aarts ook Marcelis, geb. ca. 1672.
Kinderen:
 1. Gijsbertus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 11-10-1698. volgt XI-45.
 2. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 24-4-1701.
 3. Maria van Rijswijk, ged. Oisterwijk 14-8-1703, volgt XI-46.
 4. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 15-5-1706.
 5. Justinus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 18-5-1709.
 6. Joannes van Rijswijk, ged. Oisterwijk 14-6-1712.
 7. Adrianus van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-6-1716
Bronnen:
 • Oisterwijk R468, fol 10v, 3-5-1704: Cornelis Arien Gijsberts, Jan Hendrik Mulders, Peter van Rijswijk, Ariaen Janssen Witlocx, Adriaen Jansse Priems als man van Lijske Michiel Jan Gijsberts, Wouter Jorens, en Jan Marten Hessels, verkopen aan Ariaen en Jan Laurens Witlox, broers, te Helvoirt Groes te Udenhout, 1 Ĺ lopen, b.z. de kopers, strekkende van Arien Claesse Willems tot H. Geest Ďs-Boschvoor de som van 150 gulde. Verkopers aangekomen van Arien Cornelis van de Wouw, hun oom
 • Oisterwijk R468, fol. 164., 25-5-1706: Transport, Arien Jansse van Aelst te Udenhout, verkoopt aan Peter Gijsberts van Rijswijk teulland, te Udenhout in de Slimstraat, e.z. Jan Aert Marcelis, a.z. Freijs Ariens van Buel, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan Appels, belast met jaarlijks 3 vat rogge aan het kantoor van de heeren van Deurne voor de som van 309 gulden. Verkoper aangekomen door koop van sr. Herman Cremers als administrateur van de goederen van het begijnhof d.d. .. .. 1705.
 • Oisterwijk N5291i, 21-9-1709: Tientallen regenten en inwoners van Haren, Udenhout onder wie Peter Gijsberts van Rijswijk, Berkel en Enschot protesteren tegen een verandering in de tiendheffing waarbij de bollen (?) voortaan meegeteld worden. In dit document een lange lijst van inwoners van de genoemde dorpen met hun leeftijd erbij.
 • Oisterwijk N5291i, 13-10-1709: Peter Gijsberts van Rijswijk legt in zijn functie als setter van Udenhout een verklaring af voor de notaris. Het gaat over de inning van de impost op de gedestileerde wateren en het slachtgeld.
 • Oisterwijk R483 fol. 21, 15-3-1715: Machtiging. Burgemeester Peter Gijsberts van Rijswijk wordt, samen met zetter Peter Hamers, benoemd tot gemachtigde van Udenhout op de jaarlijkse vergadering van het Kwartier van Oisterwijk.
 • Oisterwijk R468, folio 165-166, 17-3-1717: Transport, Peternella weduwe Gerrit Witlox te Udenhout verkoopt aan Peter Gijsberts van Rijswijk, en Adriaen Adriaen Marcelis, beiden voor de helft, 1/3 deel in een stede land te Udenhout t.p. Slimstraat, 8 a 9 lopen, e.z. Aert Gerrits Pijnenburg, a.z. Arien Peter Vuchts, e.e. de Slimstraat, a.e. de heer van Beugen voor de som van 210 gulden. Verkoper aangekomen van haar ouders.
 • Oisterwijk R486 fol. 83v, 23-8-1727: "Beslaglegging: "Comp. voor schepenen deser vrijhijt en dingbanke van Oosterwijk ondergenoemde Laurens de Rooij, deurweerder van Haer Ed. Mog. de heeren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden. Dewelke verclaerde uijt cragte van excutorant van haer Hh. Mo. de heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden als mede uijt cragte van authorisatie van Aelderd Johan Jan Sneb genaemt Tengnagel, raadt- ende rentmeester der episcopaele en andere geestelijke goederen over de stadt en meijerij van 's Bosch den dato twintigsten deser d'ondergeschrevene schepenen vertoont ende gebleken met consent des heer officiers alhier in arrest te nemen ende in handen van de hooge overighijt te stellen alle de vaste en onroerende goederen van Peter Gijsbert van Rijswijk gelegen onder dese dingbanke omme daeraen te verhaelen eene jaarlijxe pagt van vijf sesteren rog ......" etc.
 • Oisterwijk N5297 fol. 163, 13-2-1732: Scheiding en deling. De erfgenamen van Claes Ariens Vermeer, onder wie ook Adriaantje Adriaan Aarts, weduwe van Peter van Rijswijk, verdelen zijn nalatenschap.
 • Oisterwijk N5297 fol. 266, 21-3-1733: Scheiding en deling. De erfgenamen van Hendrik Jansz. Vermeer, onder wie ook Adriaantje Adriaan Aarts, weduwe van Peter van Rijswijk, verdelen zijn nalatenschap.
 • Oisterwijk N5306 fol. 57, 25-2-1733: Testament van Adriaantje Adriaan Marcelis, wed. van Peter van Rijswijk. Erfgenamen van haar erfelijke, haaftelijke of erfhaaftlijke goederen worden haar vijf wettige kinderen bij Peter van Rijswijk, met name Gijsbert, Maria, Joost, Jan en Adriaan. De weeskamer krijgt een huis en ze benoemt tot voogden over haar onmondige kinderen haar broer Adriaan Marcelis en haar neef Aart Witlocx.
 • Oisterwijk N5298 fol. 189, 8-8-1737: Joost Petersz. van Rijswijk wordt vanwege en namens zijn moeder aangesteld tot collecteur van de imposten op het beestiael en de dranken voor het dorp Udenhout.
 • Oisterwijk R489 fol. 264v, 21-1-1751: "Scheiding en deling. "Gijsbert Peter van Rijswijck, Joost Peter van Rijswijk, Adriaan Peter van Rijswijk, Jan Peter van Rijswijk en Maria Peter van Rijswijk, wed. Sijmon Goijaert Priems, gebroeders en suster, hebben te samen gedaan ende gemaeckt deese naevolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der goederen hier naer beschreven volgende haar aangekomen bij versterf van Peter Gijsbert van Rijswijk en Adriaentie Adriaen Marcelisse desselfs ouders.
 • Oisterwijk N5317 fol. 193, 25-5-1792: Schuldbekentenis van Johannes Martinus Nouwens aan Adriaan Petersz. van Rijswijk voor 200 carolusguldens van 20 stuivers..
 • Oisterwijk N5317 fol. 231, 29-10-1792: Huurcontract. Adriaan Petersz. van Rijswijk verhuurt aan Hugo Brand een huis, stal, schuur, schop, varkenskooi en de hof achter het schop en nog enkele percelen grond.
X - 47 (kind van IX-31)
Maria Gerritsdr. Embert van Rijswijk, ged. Oisterwijk 23-4-1667, wonend in Udenhout, ot. Oisterwijk 18-1-1698 met Hendrik van Beurden, ged. Oisterwijk 23-9-1670, zoon van Thomas Jansz. van Beurden en Maria Martensdr. van de Wouw.
Kinderen:
 1. Maria van Beurden, ged. Oisterwijk 13-4-1699
 2. Gerrit van Beurden, ged. Oisterwijk 14-1-1701
 3. Laurens van Beurden, ged. Oisterwijk 12-11-1702
 4. Jan van Beurden
 5. Hendrina van Beurden
Bron:
 • Oisterwijk R100, fol. 85v., 28-12-1709: lijsten van voogden: Adriaen van de Wouw momboir en Bastiaen van Engelandt toesiender over Maria, Gerrit, Laurens, Jan en Hendrina, onmondige kinderen van Hendrick Thomas van Beurden en Maria Gerrit Emmert van Rijswijk.
X - 48 (kind van IX-31)
Elisabeth Gerritsdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 30-12-1670, tr. Oisterwijk 1-2-1693 met Joost Hendrick Ekels.
Kind:
 1. Josijntje Eekels, ged. Oisterwijk 3-11-1693.
 2. Gerard Eekels, ged. Oisterwijk 6-12-1696.
Bron:
 • Oisterwijk R469, fol 177-179v, 17-4-1708: Hendrik Thomas van Beurden te Udenhout als man van Maria Gerrit Emmen verkoopt aan Jan Willem Borgmans te Udenhout weiland, 3 Ĺ lopen, te Udenhout t.p. genaamd Giersbergs broek e.z. de koper, a.z. Joost Hendrik Eeckels, e.e. weduwe Elisabeth van Esch, a.e. Jan Cornelis Brekelmans, voor de som van 162 gulden. Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, vernaderd door Joost Hendrik Eekels als man van Lijsbeth Gerrit Emmen van Rijswijk op 17 april 1709.
X - 49 (kind van IX-31)
Helena ook Cornelia Gerritsdr. van Rijswijk, ged. Oisterwijk 27-8-1672, tr. Oisterwijk 27-5-1696 met Gojert Sijmen Priems.
Zij tr. (2) Oisterwijk 4-3-1703 met Bastiaan Janse van Engelant, geb. ca. 1673, zoon van Jan van Engelant en Jenneke Gijsberts..
Kinderen:
 1. Simon Priems, geb. Oisterwijk 12-4-1697.
 2. Joanna Priems, geb. Oisterwijk 1-4-1699.
 3. Joanna van Engelant, ged. Oisterwijk 30-1-1704.
 4. Maria van Engeland, ged. Oisterwijk 26-11-1705.
 5. Maria van Engelandt, ged. Oisterwijk 4-8-1710
 6. Govert van Engeland, ged. Oisterwijk 18-7-1713
 7. Joseph van Engelandt, Oisterwijk 9-5-1715.
Bron:
 • Oisterwijk R373 fol. 33, 1679: Dank zij deze akte van scheiding en deling van de bezittingen van de ouders van Bastiaan van Engelant, weten we de naam van zijn moeder. Ze blijkt een dochter van Adriaan Gijsberts te zijn.
 • Oisterwijk N5291d, 2-3-1703: Huwelijkse voorwaarden. Ter egalisatie van de erfhaaftelijke en meubilaire goederen krijgen de kinderen van Goijaert Priems als ze 25 jaar geworden zijn fl. 140. Bovendien "aan ieder derselve de beste hoij ofte dartig gulden inde plaats, twee sacken rogh ende eenen sack boeckwijt, alsmede ider een der beste leists naast malckanderen volgende, een mense vere bedde met sijne volle toebehoorten, mitsgaders alnog voor de twee onmondige kinderen te samen dartien tinne schotelen, een tafelbort, drie kommen, vijff lepelen, twee soutvaten ende eenen mosterpot alle soo groot ande kleijn als jegensvoordig in den huijse bevonden werden".
 • Oisterwijk R100, fol. 62v., 2-3-1703: lijsten van voogden: Adriaen Matthijs Francken momboir en Joost Hendrick Eeckels toesiender over Simon en Jenneken, onmondige kinderen van Goijaert Simon Priems en Cornelia Gerrit van Rijswijk.
 • Oisterwijk N5297 fol. 295, 22-8-1733: Testament van Cornelia Gerritsdr. van Rijswijk weduwe van Goijaert Simon Priems en Bastiaan Janse van Engelant. Ze refereert aan het contract van 2-3-1703 en wijst de kinderen uit haar beide huwelijken en haar kleinkinderen aan als erfgenamen.
 • Oisterwijk N5297 fol. 299, 20-9-1733: Een maand later maakt Cornelia een nieuw testament. De kinderen uit haar eerste huwelijk krijgen 140 gulden uitgekeerd. De goederen die verworven zijn tijdens haar tweede huwelijk moeten eerlijk tussen de nakinderen worden verdeeld. De erfhaaftelijk en gerede goederen zullen niet mogen worden verkocht, maar moeten egaal onder alle kinderen verdeeld worden.
 • Oisterwijk N5298 fol. 91, 19-5-1736: Uit hoofde van de beslissingen die Cornelia Gerritsdr. van Rijswijk in haar laatste testament van 2 september 1733 heeft genomen, wordt Marten Arien Priems aangesteld tot voogd over de onmondige kinderen van Cornelia.
X - 50 (kind van IX-38)
Thomas Adriaansz. van Rijswijk, geb. 1672/1673, wonend Tilburg Kraaiven, tr. Tilburg 30-5-1700 met Johanna Wagemaeckers, dochter van Jan Wagemaeckers en NN.
Kind:
 1. Dionisius van Rijswijk, ged. Tilburg 15-5-1701
 2. Maria van Rijswijk, ged. Tilburg 31-7-1702.
 3. Willem van Rijswijk, ged. Tilburg 8-5-1711
X - 51 (kind van IX-38)
Cornelis Adriaansz. Peter Willems van Rijswijk ged. Tilburg 25-2-1675 landbouwer te Hulten onder Gilze, begr. 17-2-1746 aldaar, ot. Tilburg 8-2-1702 met Maria Hartmans, begr. Gilze 22-9-1732, dochter van Mathijs Hartmans en Cathelijn de Bont weduwe van Dirck Janssen van Beeck.
Hij tr.(2) Gilze 15-5-1740 met Eva Peeters, dochter van Adriaen Peeters en Anneke Willemen. Zij was weduwe van Cornelis Andriessen Goyaerts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
 1. Elisabeth van Rijswijk, ged. Gilze ca. 1702, volgt XI-47.
 2. Maria van Rijswijk, ged. Gilze 1704, volgt XI-48.
 3. Adriaen van Rijswijk, geb. Gilze ca. 1706, volgt XI-49.
 4. Wilhelmina van Rijswijk, ged. Gilze 26-3-1709, volgt XI-50.
 5. Matthijs van Rijswijk, ged. Gilze 7-10-1715, volgt XI-51.
Bron:
 • Tilburg RÖ, borgbrief voor Cornelis van Rijswijk op 2-3-1702
 • Oisterwijk, R469 fol. 36v-37v, 19-6-1702: Acte van Transport: Freijs Philip Beggelees en Cornelis Adriaen van Rijswijk, zijn zwager verkopen aan Willem Jan HendrX, te Udenhout, teulland, 1 lopen en enkele roeden, te Udenhout, in de Horense(?) ackeren, ene zijde Goijaert Priems, andere zijde. weduwe Adriaen Joost Vrients, ene eind. H Geest sBosch, andere eind. weduwe Ravestijn voor de som van 80 gulden.
  Verkopers aangekomen van Adriaen van Rijswijk hun vader en schoonvader.
 • Breda R672 fol. 176. Transport. Willem Mathijs Hartmans verkoopt aan zijn zwager Cornelis Adriaenssen van Rijswijck land in Gilze.
 • Helvoirt R57 fol. 269, 8-4-1738: Als een van de erfgenamen van zijn tante Adriana Thonis Laurenssen, houdt Cornelis Adriaansz. van Rijswijk, wonend te Gilze in de Baronie van Breda, een openbare verkoping van 49 percelen wilgen, eiken, platanen, berken en andere opgaande bomen staande en wassende in Udenhout, Haaren en Helvoirt. Een van de kopers is Joost van Rijswijk. De opbrengst bedraagt 344:8:0.
X - 52 (kind van IX-38)
Johanna (Jenneke) Adriaansdr. Peter van Rijswijk, geb. Tilburg 7-10-1677, begr. aldaar 9-9-1743, wonend Tilburg Hoeven, tr. Tilburg NG 24-2-1697 met Laurens Philip Bacx, ook Backeleers, ged. Tilburg ca.1672, zoon van Philip Jacob Backle en Anna Gerit Jan van de Loo. Philip Jacob was afkomstig van Antwerpen.
Kinderen:
 1. Jan Baggaleus
 2. Norbertus Baggaleus, geb. Tilburg ca. 1697
 3. Elisabeth Bacx, ged. Tilburg 17-10-1701.
 4. Catharina Bacx, ged. Tilburg 3-4-1704.
 5. Gerrit Bacx, ged. Tilburg 13-7-1706.
 6. Adriaan Bax, ged. Tilburg 10-1-1709.
 7. Franciscus Baggaleu, ged. Tilburg 2-6-1713
 8. Maria Baggaleus, geb. Tilburg ca. 1718
 9. Elisabeth Bacx, ged. Tilburg 13-8-1719
X - 53 (kind van IX-38)
Jan Adriaansz. Peter Willems van Rijswijk, ged. Tilburg 26-9-1689, begr. te Baardwijk 8-7-1750, tr. Baardwijk 8-4-1713 met Maria Jansen Ridders geb. te Baardwijk. begr. aldaar 21-4-1736, dochter van Johannes Ridders.
Hij tr. (2) Baardwijk 12-5-1737 met Antonia van Buel, ged. Tilburg 15-10-1696, overl. Baardwijk 21-1-1763, dr. van Lambertus van Bulen en Aldegonda N.N.
Kinderen uit zijn eerste huwelijk :
 1. Antonius van Rijswijk, ged. Baardwijk 21-7-1717, volgt XI-52.
 2. Adrianus van Rijswijk, ged. Baardwijk 17-11-1719, vermoedelijk jong overleden.
Uit zijn tweede huwelijk:
 1. Adrianus van Rijswijk, ged. Baardwijk 14-1-1739. volgt XI-53.
Bronnen:
 • Tilburg Borgbrieven, 2-5-1713: Jan Ariens Peter Willem van Rijswijk vraagt op 5-3-1713 een borgbrief aan voor Baardwijk. Deze wordt afgegeven op 2-5-1713
 • Helvoirt R57 fol. 269, 8-4-1738: Als een van de erfgenamen van zijn tante Adriana Thonis Laurenssen, houdt Jan Adriaansz. van Rijswijk, wonend te Baardwijk onder Holland, lande van Heusden, een openbare verkoping van 49 percelen wilgen, eiken, platanen, berken en andere opgaande bomen staande en wassende in Udenhout, Haaren en Helvoirt. Een van de kopers is Joost van Rijswijk. De opbrengst bedraagt 344:8:0.
 • Oisterwijk N5298 fol. 354, 24-10-1739: Procuratie. Cornelis Adriaansz. van Rijswijk, wonende te Gilze en Jan Adriaansz. van Rijswijk wonende te Baardwijk, stellen een procureur aan om ervoor te zorgen dat zij het geld van een transactie gedaan op 22-5-1738 te 's-Hertogenbosch alsnog zullen krijgen.