Generatie VIII van de genealogie van Rijswijk in Midden-Brabant


VIII - 1 (kind van VII-1)
Jan Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1585, overl. voor 1648, ot/tr. Helvoirt 24-1/4-2-1614 met Cathalijn Goijaerts, dochter van Willem Arien Goijaerts en Ida Hendricks.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan van Rijswijk, ged. Oisterwijk 5-10-1616, volgt IX-1. Otto Adrianus van Rijswijck is getuige.
 2. Hendrick van Rijswijk, ged. Oisterwijk 9-6-1619, volgt IX-2.
 3. Elisabeth van Rijswijk, ged. Oisterwijk 12-2-1623, volgt IX-3.
 4. Gerrit van Rijswijk, ged. Oisterwijk 2-2-1625, volgt IX-4.
 5. Laureijs van Rijswijk, ged. Oisterwijk 21-7-1629, volgt IX-5.
Bronnen: VIII - 2 (kind van VII-1)
Peter Jansz. van Rijswijck, geb. 1585/1596, tr. met Yda Priems, dochter van Jan Goijaert Priems en Maria Cornelisse van Iersel.
Hieruit bekend:
 1. Adriaan van Rijswijck, geb. 1625/1640, volgt IX-6.
 2. Jan van Rijswijck, geb. 1625/1640, volgt IX-7.
 3. Maria van Rijswijck, geb. 1630/1640, volgt IX-8.
 4. Peter van Rijswijck, geb. 1630/1640, overl. Helvoirt 8-7-1689. Hij was ongehuwd.
 5. Maria van Rijswijk, geb. 1630/1640
 6. Thomas van Rijswijk, geb. 1630/1640, begr. Helvoirt 27-2-1692
Bronnen: VIII - 3 (kind van VII-1)
Elisabeth Jansdr. van Rijswijk, ged. Helvoirt 31-5-1596, ot/tr. Helvoirt 2-2/14-2-1621 met Joost Martens, zoon van Willem Jan Martens en NN.
Hieruit bekend:
 1. Willem Willems, ged. Oisterwijk 30-11-1621. Getuige is Jacobus Rijsericx
 2. Helguida Willems, ged. Oisterwijk 14-3-1624
 3. Johanna Willems, ged. Oisterwijk 18-10-1826. Getuige is Otto Adrianus Rijsericx
 4. Jan Willems, ged. Oisterwijk 20-2-1628
 5. Willem Willems, ged. Oisterwijk 5-1-1631
 6. Maria Willems, ged. Oisterwijk 5-5-1633
 7. Hendrik Willems, ged. Oisterwijk 10-6-1635. Getuige is Elisabeth Jacobus Rijsericx
Bron: VIII - 4 (kind van VII-1)
Adriana Jansdr. van Rijswijck, geb. 1585/1596, ot/tr. Helvoirt 1-9/1-10-1620 met Jan Stevens, zoon van Thomas Stevens en NN.
Hieruit bekend:
 1. Jenneke Stevens, ged. Oisterwijk 15-8-1621
 2. Hendrik Stevens, ged. Oisterwijk 13-8-1623
 3. Adriaan Stevens, ged. Oisterwijk 1-3-1626
 4. Jan Stevens, ged. Oisterwijk 29-6-1628
 5. Aleijda Stevens, ged. Oisterwijk 11-5-1631
VIII - 5 (kind van VII-1)
Maaijke Jansdr. van Rijswijck, geb. 1585/1596, tr. met Jan Priem, zoon van Jan Andries Priem en NN.
Bron: VIII - 6 (kind van VII-1)
Willemke Jansdr. van Rijswijck, geb, 1585/1595 tr. Helvoirt 11-2-1626 met Anthonij Deckers, zoon van Jan Deckers en NN.
Hieruit bekend:
 1. Jan Deckers, ged. Oisterwijk 28-1-1629
 2. Margaretha Deckers, ged. Oisterwijk 29-12-1631
 3. Elisabeth Deckers, ged. Oisterwijk 28-3-1636
VIII - 7 (kind van VII-1)
Jenneke van Rijswijck, geb. 1585/1595, overl. voor 6-1-1653, tr. Jan Witlocx, zoon van Adriaan Witlocx en NN.
Uit dit huwelijk enige niet met name bekende kinderen die op 6-1-1653 nog onmondig waren.

VIII - 8 (kind van VII-2)
Jan Jacobsz. van Rijswijck ged. Oisterwijk ca. 1587, overl. voor 13-2-1641, tr. Oisterwijk 24-6-1610 met Catharina de Cort, ged. Oisterwijk 1580/1590, overl. voor 1641, dochter van Gerard de Cort en Marike Jan Marten Adriaans (van Abeelen)
Kinderen:
 1. Cornelia van Rijswijck, ged. Oisterwijk 11-11-1612, volgt IX-9.
 2. Margaretha van Rijswijck, ged. Oisterwijk 10-8-1614. Getuige is Otto Adriaan van Rijswijck.
 3. Johanna van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-12-1616, volgt IX-10.
 4. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 14-10-1618, volgt IX-11.
 5. Margaretha van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-12-1620, volgt IX-12.
 6. Geertrui van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-6-1622, volgt IX-13.
 7. Adriaan van Rijswijck, geb. voor 1624, volgt IX-14.
 8. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 4-2-1624, volgt IX-15.
 9. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 10-2-1627, volgt IX-16.
 10. Anneke van Rijswijck, ged. Oisterwijk 21-10-1629, overl. voor 21-2-1653.
 11. Geertrui van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-12-1633, volgt IX-17.
Voor dit huwelijk wordt door de kerk dispensatie gegeven wegens bloedverwantschap in de vierde graad.

Bronnen:
 • Heusden R219b, 22-9-1601: In dit stuk wordt Gerrit Jansz. de Cort uit Udenhout genoemd als zoon van Sijke (Boom) de weduwe van Ywaen Anthonisz. (van den Heuvel). Sijke Boom was dus eerder gehuwd geweest met Jan de Cort. Dit is interessant, omdat het de enige aanwijzing is die ik tot nu toe heb gevonden dat er tussen deze families van Rijswijck/de Cort in Oisterwijk en de families van Rijswijck/van den Heuvel in Heusden en Veen een relatie bestaan heeft. Gezien de dispensatie voor het huwelijk moet een van de grootouders van Jan een neef of nicht geweest zijn van een van de grootouders van Catharina. Mogelijk was de moeder van Lucia Boom een van Rijswijck.
 • Oisterwijk R302 fol. 1, 9-1-1608: Jan Jacobsz. van Rijswijck heeft in 1607 een buitenechtelijk kind verwekt bij Hendricxke Jorissen. Hij weigert de afspraken gemaakt met de raadsmannen van Oisterwijk na te komen. Er volgt een proces voor de schepenbank van Oisterwijck.
 • Oisterwijk N5247 fol. 108, 27-2-1616: Jan Jacobsz. van Rijswijk legt een verklaring af voor de notaris ten behoeve van Adriaan Laurensz. Colen. Hij is dan omtrent 30 jaar oud.
 • Schepenbank Oisterwijk, inv. 98, lijsten van voogden: Adriaen Jacob van Rijswijck en Jan Jr. Gerit Jan de Cort voogden over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jacob van Rijswijck en Catharina dochter wijlen Gerit Jan de Cort. Oisterwijk 15-3-1641. Adriaen Jan van Rijswijck voogd. Oisterwijk 15-3-1641.
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Oisterwijk inv. 220 fol.26, 1629-1647: Enkele bladzijden van dit cijnsregister laten zien hoe diverse cijnsen van Jacob Adriaens van Rijswijck vererven naar zijn kinderen onder wie ook Jan en vervolgens zijn kleinkinderen onder wie Margaretha.
 • Oisterwijk R337 fol. 12, 31-3-1643: Scheiding en deling. "Adriaan sone wijlen Jan Jacobs van Rijswijck bij denselven wijlen Jan ende bij wijlen Cathalijn sijne huijsvrouwe, dochtere Gerit Jansz. de Cort tsaemen verweckt, Bastiaen soone Nicolaes Bastiaens de Decker als man en momboir Cornelia sijne huijsvrouwe, Andries Anthonisse als man ende momboir Jenneke sijne huijsvr., Jan Petersz. als man en momboir van Maijken sijne huisvr. alle gesusteren, dochteren wijlen Jans ende Cathalijn voorn., Adriaen sone Jacob Adriaens van Rijswijck ende Jan de Jonge sone Gerit Jansz. de Cort als momboirs ende toesienders van Jan, Margriet, Geertrui, Marie, Anneken ende Gerithe broeder ende susteren alle onmondige kijnderen wijlen Jans van Rijswijck ende Cathalijn voorsz. hebben onderlinge ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt een erffdeijlinge ende erffscheijdinge vande goederen naebeschreven hun luijden eensdeels bij ende overmits der doodt ende affleijvigheijt van henne voorsz. ouders ende eensdeels oijck bij affleijvigheijt van wijlen Gerit de Cort hennen grootvaders inseeckere andere erffdeijlinge ende erffscheijdinge tusschen ende met den anderen kijnderen wijlen Gerits voorsz. gedaen ten deele gevallen ende erffelijc aengecomen sijnde soo men verclaerde."
 • Dorpsbestuur Udenhout, inv. 101 fol. 14v, 1648: Ghertruit docghter Jan Jacops van Rijswick lant, Ghertruit dochter Jan Jacops van Rijswick offte den gebruicker van haer lant. Anneken docghter Jan Jacops van Rijswick lant, Anth Dries Thonis van Wijck van sijn lant gecomen van Jan Jacop van Rijswick, Mariken docghter Jan Jacops van Rijswick van haer lant.
VIII - 9 (kind van VII-2)
Adriaen Jacobsz. Arien van Rijswijck, ged. Oisterwijk ca. 1592, tr. Jenneke den Rijcken (ook Sterts), ged. Oisterwijk 4-11-1598, overl. voor 1665, dochter van Jan Jansz. Emberts den Rijcken en Marie Goossen Lenaerts van Hoven.
Kinderen:
 1. Thomas van Rijswijck, ged. Oisterwijk 26-12-1621.
 2. Adriaen van Rijswijck, ged. Oisterwijk 17-9-1623. Getuige is Willem van Rijswijck, volgt IX-18.
 3. Petra van Rijswijck, ged. Oisterwijk 21-9-1624.
 4. Johannes van Rijswijck de oude, ged. Oisterwijk 8-12-1625, volgt IX-19. Getuige is Otto Adriaensz. van Rijswijck
 5. Maria van Rijswijck, ged. Oisterwijk 21-5-1628, volgt IX-20.
 6. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk ca. 1633, volgt IX-21.
 7. Jenneke van Rijswijck, ged. Oisterwijk 27-10-1635, volgt IX-22.
 8. Johannes van Rijswijck de jonge, ged. Berkel ca. 1638, volgt IX-23.
 9. Margreta van Rijswijck, geb. ca. 1630/1635, volgt IX-24.
Bron:
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Oisterwijk inv. 218 fol.61, 1598-1628: "Adriaen een van de 3 kinderen. Jacop Ariens van Rijswijck 43 roeijen 7½ voet tot Berckel VIId(enariėn) holl(ands?)
 • Oisterwijk R98, lijsten van voogden, 15-3-1641: Adriaen Jacob van Rijswijck en Jan Jr. Gerit Jan de Cort voogden over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jacob van Rijswijck en Catharina dochter wijlen Gerit Jan de Cort. Oisterwijk 15-3-1641.
  Adriaen Jan van Rijswijck voogd. Oisterwijk 15-3-1641.
 • Oisterwijk R338 fol. 53, 19-8-1644: Adriaan Jacobs van Rijswijck en zijn zwager Jan de Jonge hebben van hun stiefmoeder Maria de erfhaaftelijke goederen gekregen die aan Jan Jan Emmen de Oude tijdens zijn leven hadden toebehoord. Maria blijkt niet de moeder maar de stiefmoeder van Jenneke den Rijcken te zijn
 • Oisterwijk R338 fol. 79v, 1644: "Marie dgre wijlen Peter Aert Martens de Meijer ende naegelaeten weduwe wijlen Jan sone Jan Embert Peters, geassisteert met Willem Claes Brocken haeren swagere ende gecoren momboir" etc. Ze verkoopt 5L boomgaard te Udenhout in het Broeckelandt aan Adriaen Jacobs van Rijswijck.
 • Oisterwijk R345 fol. 11, 24-1-1651: Transport. Jan, zoon van Jan Jansz. Emmen verkoopt samen met Adriaan Jacobsz. van Rijswijck een huis, stal (beestenhuis), en bakhuis in Berkel op de Heuvel aan de gebr. van de Schoir.
 • Oisterwijk R359 fol. 1, 15-1-1665: Akte van scheiding en deling. " Adriaen, Jan den Ouden, Jacob ende Jan den Jongen, broederen, kinderen wijlen Adriaen Jacobs van Rijswijck verweckt ende geprocreert bij wijlen Jenneken, dochtere Jan Jan Emmen den Rijcken, ende Adriaen Pieren als man ende momboir Marie sijne huijsvrouw. Peter Joost Adriaen Freijs als man ende momboir Grietje sijne huijsvrouwe ende Lambert Elias Jans Francken als man ende momboir Jenneke sijne huijsvrouwe, gesusteren, dochteren wijlen Adriaen Jacob van Rijswijck ende Jenneken Jans den Rijcken voors. Hebben gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijdinge van de goederen naerbeschreven hun luijden bij ende overmits der doot ende affleijvigheijt van henne voors. ouders bij den rechte van successie erffelijck een ijder aengecoomen soo men verclaerde."
 • Oisterwijk R377 fol. 19, 2-7-1683: Schuldbrief. "Jacob ende Jan, gebroederen, zoonen Adr. Jacobs van Rijswijck". Het gaat om een lening van 200 car. guldens, afgelost op 9 november 1724..
VIII - 10 (kind van VII-2)
Embertus (Eymert) Jacobsz. van Rijswijck, ged. Oisterwijk ca. 1594, tr. Oisterwijk 25-1-1624 met Elisabeth Peters van Gorcum, ged. Oisterwijk 14-11-1599, dochter van Peter Arien Cornelis van Gorcum en Geritgen Jan Embert Goossens.
Kinderen:
 1. Adriaan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 8-10-1625, volgt IX-25.
 2. Jacob van Rijswijck, ged. Oisterwijk 24-10-1627, volgt IX-26.
 3. Peter van Rijswijck, ged. Oisterwijk 18-10-1629, volgt IX-27.
 4. Jan van Rijswijck, ged. Oisterwijk 19-10-1631, volgt IX-28.
 5. Gijsbert van Rijswijck, ged. Oisterwijk 16-10-1633, volgt IX-29.
 6. Maaijken van Rijswijck ged. Oisterwijk 18-12-1635, volgt IX-30.
 7. Gerrit van Rijswijck, geb. na 1640, volgt IX-31.
 8. Jan van Rijswijck, geb. na 1640, overl. Udenhout 4-1-1664
Bron:
 • Oisterwijk R336 fol. 11, 10-1-1642: Scheiding en deling tussen de kinderen van Peter Ariens van Gorcum en Geritke Jan Embert Goossens. Embert Jacob Ariens van Rijswijck is aanwezig als man en momboir van Elisabeth de Jongste.
 • Dorpsbestuur Udenhout, inv. 101 fol. 13, 1648: Wijnckels quaertier, Embert Jacops van Rijswick vande hoeff Sijn gebruick.
 • Heusden R383 fol. 56v, 8-11-1649:Transport. Dat Jan Sijmonsz. woonende tot Doeveren verteech op een mergen lants sijnde hoijlandt off soo groot ofte cleijn tselve gelegen is tot Baerdwijck over de Caupgrave etc..... ten behoeve van Eymbert Jacobsz. van Rijswijck woonende tot Udenhout...etc.
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Oisterwijk inv. 221 fol. 11v, 1646-1651: Diverse cijnsen van Embert van Rijswijck te Oisterwijk in Hooghout naast het St. Anna gasthuis van den Bosch.
 • Oisterwijk R347 fol. 75, 10-6-1653:Transport. Embert Jacobs van Rijswijck koopt 36 roeden akker- en weiland op het Winckel in Udenhout en verkoopt land in Berkel aan Adriaan Marten Gerrit de Cort
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Helvoirt inv. 247 , 1560-1665: ".... Nu Lijsken weduwe van Eijmert Jacobs met haer acht kinderen voor een vierde part.
  Nu Cornelis Peter Ariens ende Eijmert Jacobs van Rijswijck als man van Lijsken de jongste dochter.
  Nu Geritie weduwe van Peter Ariens met haer drie kinderen."
 • Oisterwijk R353 fol. 25v, 6-4-1660: Akte van scheiding en deling. "Adriaen, Jacob, Peeter, Jan d'Outste, Gijsbert, Jan de Jongste ende Gerrit, gebroederen, sonen wijlen Embert Jacobs van Rijswijck, bij denselven wijlen Emberden ende bij wijlen Lijsken sijne huijsvrouw, dgre. wijlen Peter Adriaens van Gorcum t'samen verweckt. De voorsz. Jan de Jongste ende Geerit elck out onder de twintich jaren soo sij verclaerden ende daerenbovens geassisteert ende int bij wesen van Adriaen Jacobs van Rijswijck ende Willem Martens Gerritsz. de Cort heijne wettige momboiren in desen, Joost sone Jan Jan Peeter Willems als man ende momboir Maijken sijn huijsvr. dgre. wijlen Embert ende Lijsken voorn. hebben onderling ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt een erffdeijlinge ende erfscheijdinge van goederen naerbeschreven. Den voors. Adriaens ende consorten voorn. bij ende overmits de doot ende affleijvigheijt van hunne voorsz. ouders bij den regte van successie rechtens aengecomen wesende soo men verclaerden ende de voors. goederen in ----- gelijcke portien ende loten gemaeckt ende daeraff t'lote bij den gecommiteerde van sijn heer den schoute der vrijheijt van Oisterwijk gelecgt ende ----"
 • Oisterwijk R355 fol. 51, 9-11-1661: "Adriaen, Jacob ende Gijsbert, gebroeders, soonen wijlen Embert Jacobs van Rijswijck, soo voor hen selven als mede inden naeme ende van wegen de andere kijnderen ende kijnts kijnderen Emberts voorsz. Daer sij voor gelooft ende hen voort sterck gemaeckt hebben" etc.....
 • Oisterwijk R358 fol. 23, 10-2-1664: Taxatie ende specificatie van goederen ende gronden van erffve die welcke Jan Emmert Jacobs van Rijswijck metter doot heeft geruijmpt ende achtergelaten ende is den zelven januari op den vierden dach in der steeden tot Udenhout deser werelt gepasseert.
VIII - 11 (kind van VII-3)
Adriaan Willemsz. van Rijswijck, ged. ca. 1590, tr. Oisterwijk 10-2-1613 met Maria Jansen (Johannes).
Hieruit:
 1. Jacob van Rijswijck, geb. 1620/1630.
VIII - 12 (kind van VII-3)
Adriana Willemsdr. van Rijswijck, geb. 1590/1600, tr. Oisterwijk 4-5-1617 met Corstiaan Joosten, zoon van Adriaan Joosten en NN.
Kinderen zover bekend:
 1. Geertrui Corsten. ged. Oisterwijk 9-4-1619. Zij was gehuwd met Peter Jan Beris.
 2. Margreta Corsten, ged. Oisterwijk 13-3-1622. Zij was gehuwd met Adriaan Jacob Frients
 3. Willemke Corsten, ged. Oisterwijk 10-8-1625
Bron:
 • Oisterwijk R350 fol. 5v, 3-2-1656: Verklaring voor schepenen van Oisterwijk gedaan door Corstiaan Adriaansz. Joosten betr. het testament van zijn schoonzuster Jenneke Willemsdr. van Rijswijck.
 • Oisterwijk R356 fol. 49v, 20-4-1662: Transport. Peter Jan Beris als man ende momber Geertruijt zijne huijsvrouw ende Adriaen Jacob Frients als man ende momboir Margreta zijn huijsvrouw, gesusteren, dochteren Corstiaen Ariens bij den zelven Corstiaen ende bij Adriana zijne huijsvrouw, dochter wijlen Willem Ariens van Rijswijck t'zamen verweckt. Ze verkopen een schuur met land daarbij horend aan Peter Willemsz. van Rijswijck
VIII - 13 (kind van VII-3)
Peter Willemsz. van Rijswijck, ged. Oisterwijk 26-8-1600, overl. voor 13-1-1663 (Oisterwijk R357b fol. 8v), tr. Oisterwijk 30-1-1633 met Cornelia de Cort, ged. Oisterwijk 19-7-1607, overl. Oisterwijk voor 13-3-1677, dochter van Martinus de Cort en Elisabeth van Gorcum.
Hieruit bekend:
 1. Geertruij van Rijswijck, geb. Udenhout, ongehuwd.
 2. Willemke van Rijswijck, ged. Oisterwijk 1-11-1633, volgt IX-32.
 3. Sijken van Rijswijck ged. Oisterwijk 1-4-1635, volgt IX-33.
 4. Geertje van Rijswijck, geb. 1635/1650, volgt IX-34.
 5. Willem van Rijswijk, geb. 1635/1650, volgt IX-35.
 6. Embert van Rijswijck, geb. 1635/1650, volgt IX-36.
 7. Jan van Rijswijck, geb. 1635/1650, volgt IX-37.
 8. Adriaan van Rijswijck, ged. Tilburg 12-9-1649, volgt IX-38.
Bronnen:
 • Oisterwijk R330 fol. 44, 1-7-1636: Transport. Peter zoon van wijlen Willem van Rijswijck koopt van Huijbert Gerit Vrancken 1L akkerland op de Hooghoutse akkeren te Udenhout.
 • Dorpsbestuur Udenhout, inv. 101 fol. 9, 1648: Peter Willems van Rijswijck van de weie gecomen van Handrick Passen.
 • Dorpsbestuur Udenhout, inv. 101 fol. 14, 1648: Peter Willems van Rijswick Noch van bussen lant Noch van het lant gecocht van Huibert Geraert Vrancken Sijn gebruick Noch Peter Willems van Rijswick van het lant van Jan Jacops kijnder
 • Register met fundaties ten gunste van de Lambertuskapel in Udenhout. Kapelrekening 1646-1647. p.8: Op huijden den xiiien soe is dese reckeningen gedaen ende gepassert voor de borgemeesters ende gemijne naegebueren ten huijssen van Aert Diercken ende vande borgemeesters onderteckent allent sonder aerch ofte lieste. Dmerck van Peter Willems van Rijswijk borgemeester.
 • Oisterwijk R355 fol. 67, 8-12-1661: Erfdeling tussen de kinderen van Martin de Cort en Lijsken van Gorcum. Peter Willems van Rijswijck als man en momboir van Cornelia de Cort zijn huisvrouw.
 • Oisterwijk R371 fol. 41, 16-3-1677: Akte van scheiding en deling. "Jan, Ariaen, ende Geertruijd, gebroederen ende suster, kinderen wijlen Peeter Willems van Rijswijck daer moeder aff was Cornelia, dochter van Martin Gerrits de Cort, Lijsken huijsvr. Embert soone Peeter Willems ende Cornelia voornt als last hebbende van haeren Man die tegenwoordig sieck te bed licht, die voors Adriaen alnoch en met hem Lucas Gijsberts van Ierssel als momboir van vier onmondige kinderen Adriaen Gijsberts van Ierssel verweckt uijt wijlen Willemken dochter van Peeter van Rijsw. voorsz. ende Jan Hendricx Castelijn als momboir van het onmondige kijnt wijlen Aert Jacobs verweckt uijt wijlen Sijken dgtr. Peter Willems ende Cornelia voornt., hebben t samen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijdinge van goederen naer beschreven hen luijden tijdens rechte van successie wegens henne voors. ouders erffelijck aengecomen wesen soo sij verclaerden".