Generatie V van de genealogie van Rijswijk


V - 1 (kind van IV-1)
Sweer ook Assuerus van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, ambachtsheer van Rijswijk, overl. ca 1542/1543 tr. Alidt .
Kinderen zover bekend:
 1. Cornelis van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530 overl. ca. 1553/1554, vermoedelijk zonder nakomelingen.
 2. Floris(je) van Rijswijck, geb. ca. 1520/1530, volgt VI-1.
Bronnen:
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 69 fol. 26 en 27, 27-1-1543: Huis en gerecht van Rijswijk gaan over op Zweder van Rijswijck na het overlijden van Gerard zijn vader
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol. 40, 27-1/28-7-1543: Sweer van Rijswijk na het overlijden van Gerrit diens vader. Vervolgens Cornelis van Rijswijck.
 • 's-Hertogenbosch, Collectie van het Rijksarchief inv. 12 fol. 17, 27-1-1543: "Ick Gherijt van Malsen stadthouder van de leenen vanden Huijs ende Heerlijcheijt van de Lande van Altena doen conde dat voor mij Stadthouder van wegen mijns genadigen Heeren den Gravin van Hoorn als Heere van de Lande van Althena gecomen is Saar (sic) van Rijswijck Gherits soon nae doode sijns vaders in presencij der mannen van Leen hiernaegenoempt ende heeft versocht ende ontfangen den Ambachts Heerlijcheijt van Rijswijck mit dat dagelijckx geright tot tien schellingen toe " etc.
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 69 fol. 27, 28-7-1543: Huis en gerecht van Rijswijk gaan over op Cornelis Sweersz. van Rijswijck na het overlijden van Sweer zijn vader
 • 's-Hertogenbosch, Collectie van het Rijksarchief inv. 12 fol. 17v ,28-7-1543: "Anno vijfftienhondert ende drie en veertigh opten achtentwintighsten dagh Julius soo is gecomen Cornelis Sweers soon van Rijswijck ende heeft dese voorschreve Ambachts Heerlijchijt met allen haaren vervallen profijten ende toebehooren ontfangen van mijn Gerit van Malsen in der tijt Stadthouder van den Huijs ende Heerlijcheijt van althena tot een reghten onversterfelijcken Erffleen ende dat in aldermanieren ghelijck sijn voorvaders dat tot desen dagen toe te leen gehouden hebben van den Huijse voorsz. Leenmannen Jan van Goer Janssoon Meester Anthonis Ghovertssoon."
 • 's-Hertogenbosch, Collectie van het Rijksarchief inv. 16 fol. 23v, na 1543: In een beschrijving van de leengoederen te Rijswijk wordt de naam genoemd van de vrouw van Sweer van Rijswijck. Ze heet Alijt.
 • Heusden R321 fol. 10v, 25-2-1587: In een belending te Wijk wordt genoemd het Alidt Zweers van Rijswijcx camp.
Omdat Cornelis binnen een jaar overlijdt en geen nakomelingen heeft, vererft de ambachtsheerlijkheid naar zijn zuster Floris en daarmee naar haar man. Hiermee verdwijnt de ambachtsheerlijkheid van Rijswijk uit de familie van Rijswijck.

V - 2 (kind van IV-1)
Jan Gerritsz. van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, overl. voor 1548, ook genoemd "de Oude", tr. met Anna Schellaert, geb. ca. 1500, dochter van Gillis Schellaert en Elisabeth Jansdr.
Zij tr. (2) met Adriaen Emontsz. van der Hoeven.
Kinderen, volgorde onbekend:
 1. Cornelis van Rijswijck, geb. 1524, volgt VI-2.
 2. Floris (Floorke) van Rijswijck, geb. ca. 1525/1530, volgt VI-3.
 3. Elisabeth van Rijswijck, geb. ca. 1525/1530
 4. Geerke van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535.
 5. Marieke van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535, volgt VI-4.
 6. Anneke van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535.
 7. Jenneke van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535.
 8. Sebastiaan van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535.
Bronnen: V - 3 (kind van IV-1)
Ott van Rijswijck, geb. ca. 1500/1510, overl. voor 1548, magister, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Floris van Rijswijck, geb. 1520/1530, volgt VI-5.
Bronnen:
 • Gorinchem R67 fol. 182, 12-12-1541: Meester Ott van Rijswijck wordt er door Cornelis Claesz. en Dirck Willemsz. Sthaeij van beschuldigd ondeugdelijke gerst verkocht te hebben aan Dirck Tuelingh.
 • Gorinchem R67 fol. 182v, 13-12-1541: Aanvankelijk moet Mr. Ott van Rijswijck beloven de gerst terug te nemen, maar vervolgens komt hij met twee getuigen op de proppen die de gerst gedorst en ingeladen hebben en die beweren dat er met de gerst niets mis is.
 • Waterschap Oudland van Altena, Dijkboek inv. 27 fol. 79v, 1546/1548: Het land dat Gherit van Rijswijck na zijn dood achterliet, is verdeeld en we zien hier de erfgenamen van Mr. Ott van Rijswijck die blijkbaar 5 morgen ervan geërfd heeft.
V - 5 (kind van IV-3)
Jan Janszn. van Rijswijck, geb. ca. 1534, collator van de kerkelijke goederen van de kerk te Veen 1578-1601 en Wijk 1581-1601, hoogdijk heemraad van het land van Heusden, borgemeester van Veen 1574, 1580 en 1595, overl. ca. 1607/1608 Had een buitenechelijke relatie met Engelken Jans (zie Ons Voorgeslacht 2021 pag. 408). Engelken is later getrouwd met Jan Gerritsz Schouten.
Jan van Rijswijck is later getrouwd met een nog onbekende vrouw.
Uit de relatie met Engelken Jans een zoon:
 1. Govert van Rijswijck, geb. ca. 1555/1560, volgt VI-6.
Uit zijn huwelijk: volgorde onbekend:
 1. Johan van Rijswijck, geb. ca. 1560/1580, volgt VI-7.
 2. Petronella van Rijswijck, geb. ca. 1560/1580, volgt VI-8.
 3. Otto van Rijswijck, geb. ca. 1582, volgt VI-9.
Bronnen: V - 6 (kind van IV-3)
Adriaen Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1536 te Veen, wonend in Wijk, hoogdijk heemraad van het land van Heusden, overl. voor 4-4-1601, tr. ca. 1570 met Cornelia van Overstege, geb. ca. 1540, dochter van Gerrit Adriaensz. van Overstege, ook Oversteegh, schout van Uitwijk en Cornelia Jan Reijersdr. Kinderen zover bekend:
 1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1570/1580, volgt VI-10.
 2. Gerard van Rijswijck, geb. ca. 1570/1580, volgt VI-11.
 3. Cornelia van Rijswijck, geb. ca. 1570/1580. Zij bleef vemoedelijk ongehuwd. Zie Heusden R349 fol. 6v en R357 fol. 24v
Bronnen: V - 7 (kind van IV-3)
Johanna (ook Hesick) Jansdr. van Rijswijck, geb. ca. 1525/1535, tr. met Aert Jan Adriaensz, overl. voor 1557.
Kinderen:
 1. Marike van Rijswijck, geb. 1550/1557, volgt VI-12.
 2. Adriana van Rijswijck, geb. 1550/1557, volgt VI-13.
N.B. De twee dochters van Aert Jan Adriaensz. namen dus de achternaam van hun moeder aan.

Bronnen: V - 4 (kind van IV-3)
Yewen (ook Jacob) Jansz. van Rijswijck, geb. ca. 1537, hoogdijk heemraad van het land van Heusden, waarsman van de pompmolen te Oisterwijk 1570, overl. tussen 22-4-1574 en 8-3-1575.
Hij had een buitenechtelijke zoon:
 1. Otto van Rijswijck, geb. 1560/1565, overl. voor 18-11-1592
Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1369 fol. 262, 3-4-1560: Comp. Yewaen zoon van wijlen Jan van Rijswijck en stelt tot procureur aan Hendrik Boekertop om voor hem alles te regelen wat nodig is in die pacht die hij geldende heeft op Lichtmis van iemand genaamd Laureijnsen Denen woonachtig tot Drunen.
 • Raad- en rentmeester-generaal der domeinen, Cijnsregister Helvoirt inv. 246 fol.3 , 1550-1590: "De vijff kijnderen Jan Aertssz. van der Sluijs voer deen hellicht ende Otto natuerl. soen Yewaens van Rijswijck voer dander hellicht.
 • 's-Hertogenbosch R1386 fol.283: 5-4-1564. Transport. Yewaen Jansz. van Rijswijck draagt een cijns van jaarlijks een mud rogge over aan zijn broer Adriaan.
 • Heusden R310 (oud 409) fol. 16 , 8-3-1575: In de belendingen van land gelegen tot Veen, in het Kievitsveen, Yewen van Rijswijck zijn erfgenamen. (hij was dus overleden).
 • Heusden R230 fol 46, 10-10-1586: Vonnis van Huijbert Lambertsz als procuratie hebbende van de weduwe Thijs Claesz won tot Gorinchem, ter eenre. En Adriaen van Rijswijck ende Jan van Rijswijck als erfgenamen van Ieuwen van Rijswijck haerluijder broeder, ende deselve als waertsman geweest hebbende van de pompmoelen anno 1570. Ter andere zijde. De gedaagden zullen aan de eiser 51 gulden betalen.
 • 's-Hertogenbosch R1422 fol. 101 en 101v, 18-11-1592: Adriaen van Rijswijck, zoon van wijlen Jan Ottens van Rijswijck, wordt genoemd in een acte waarin verder voorkomen Otto van Rijswijck, natuurlijke zoon van Yewaen van Rijswijck en Jan en Adriaen van Rijswijck, mombers van Otto. Adriaan Jan Ottensz. van Rijswijck draagt zijn helft van een cijns die heeft toebehoord aan Otto, natuurlijke zoon van Yewaen van Rijswijck over aan Gerardus van Tulde. Vier jaar later is er een identieke akte, maar dan van Jan van Rijswijck die dan zijn helft aan Gerardus van Tulde overdraagt. Zie hiervoor de bronnen bij Yewens zoon Adriaan. Er volgt een lange opsomming van landerijen in de genoemde dorpen.
 • 's-Hertogenbosch R1435 fol. 423 e.v., 28-6-1597: Een actie die gaat over de helft van bovengenoemde bezittingen die in handen waren in handen van Cornelis, zoon van wijlen Jan Aertsz. van de Sluis. Hierin worden genoemd Otto Yewaensz. van Rijswijck, Adriaan van Rijswijck en Jan van Rijswijck.
V - 8 (kind van IV-4)
Joost Joostz. van Rijswijck, advocaat bij het Hof van Holland, geb. 1520/1530, overl. 22-9-1562, tr. met Eva van Teijlingen, geb. Alkmaar 7-1-1538, begr. aldaar 23-5-1572, dochter van Dirck Augustijnsz. van Teijlingen en Machteld Cornelisdr. Suijs.
Kind:
 1. Joost van Rijswijck, overl. Orléans (F) dec. 1586. Hij studeerde in Orléans en overleed kort na zijn promotie. Hij had geen nakomelingen.
Bronnen De gegevens over Eva van Teijlingen komen van de website van Rob Gomes uit Alkmaar. Het geslacht van Teijlingen is terug te vinden in jaargang 1912 van het tijdschrift "Genealogische en Heraldieke Bibliotheek".

V - 9 (kind van IV-4)
Elisabeth Joostdr. van Rijswijck, geb. 1526 (zij was in 1558 32 jaar oud), tr. Jan de Feyter Briensz. den Ouden, geb. 1519 (hij was in 1558 39 jaar), schout van Gorinchem vanaf 1556
Hieruit bekend:
 1. Brien de Feyter, geb. ca. 1550/1560
 2. David de Feyter, geb. ca. 1550/1560
 3. Jan de Feyter, geb. ca. 1550/1560
 4. Anneke de Feyter, geb. ca. 1550/1560
 5. Josina de Feyter, geb. ca. 1550/1560
Bronnen: V - 10 (kind van IV-4)
Margriet Joostdr. van Rijswijck, geb. 1520/1530, overl. voor 26-6-1564, tr. met Marcelis van Aelst, geb. ca. 1520, zoon van Willem Coenraedtsz. van Aelst en Metgen Mertensdr.
Hieruit bekend:
 1. Willem van Aelst, geb. ca. 1550, jonge overleden.
 2. Oth van Aelst, geb. ca. 1550, overl. voor 4-4-1569
Bron: V - 11 (kind van IV-4)
Jacob Joostz. van Rijswijck, ambachtsheer van de Hill, geb. 1520/1530, overl. ca. 1575, tr. 1560/1561 met Maria Schellaert, overl. ca. 1593, dochter van Jan Schellaert en Anthonia van Houwelingen.
Zij tr. (2) ca. 1576 met jonker Cornelis van Wijffliet.
Kinderen:
 1. Anthonia van Rijswijck, geb. ca. 1555/1560, volgt VI-14.
 2. Joost van Rijswijck, geb. ca. 1565/1570, volgt VI-15.
 3. Jacob van Rijswijck, geb. ca. 1565/1570.
 4. Abraham van Rijswijck, geb. ca. 1571/1580, volgt VI-16.
Bronnen: V - 12 (kind van IV-5)
Jan Gijsbertsz. van Rijswijck, geb. ca. 1520, overl. voor 1558, tr. met Anna van Rijswijck.
Hieruit bekend:
 1. Dirkje (Theodora) van Rijswijck, geb. ca. 1550/1555, volgt VI-17.
 2. Maria van Rijswijck, geb. ca. 1550/1555, volgt VI-18.
 3. Geertruid van Rijswijck, geb. ca. 1550/1555
Bronnen: V - 13 (kind van IV-5)
Glimmer van Rijswijck, geb. 1520/1525, overl. ca.1588, in 1559 schepen te Woudrichem, in 1576 schepen te Culemborg tr. Geertruid Brienendr., overl. voor 1574
Hij tr. (2) met N. Zuermont.
Geen kinderen gevonden.

Bronnen: V - 14 (kind van IV-5)
Maria van Rijswijck, geb. ca. 1530, tr. met N. Boon.
Kinderen:
 1. Jacques Boon, geb. ca. 1550
 2. Assuerus Boon, geb. ca. 1550
N.B. Assuerus Boon was schoolmeester te Antwerpen (daar vermeld van 1576 tot 1609) en werkte daar mee aan de teksten van een zgn. gespreksboek genaamd "Vocabulaire" bestaande uit dialogen in het Frans en Nederlands.

V - 15 (kind van IV-5)
Margaretha van Rijswijk, geb. ca. 1510/1525, tr. met Rutger Crol, zoon van Andries Crol en NN.

Bronnen:
 • Ons Voorgeslacht 1986. Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, een weer, groot 10 morgen in de Biesen .
  • 12-6-1546: Lijftocht van Margaretha, dochter van Gijsbert van Rijswijk, gehuwd met Rutger Crol Andriesz., op de helft.
 • Culemborg R231 fol. 4v, 24-9-1575: In haar testament legateert Marijke IJsbrandsdr. de Man aan Gerrit Zuermont en Margaretha van Rijswijck, haar neef en nicht, ieder honderd gulden.
V - 16 (kind van IV-7)
Jan Jansz. van Rijswijck, geb. 1500/1510, overl. St. Omaars, Artesië, tr. met Juster Spierinck, dochter van Nicolaas Spierinck, schepen van 's-Hertogenbosch en Mechteld Monicx..
Hieruit bekend:
 1. Willem van Rijswijck, geb. ca. 1530/1540, volgt VI-19.
Bronnen: N.B. Behalve bovenstaand artikel zijn er nog geen bronnen gevonden die iets meedelen over Jan van Rijswijck en Juster

V - 17 (kind van IV-7)
Cornelis Jansz. van Rijswijck, kastelein van Medemblik, geb. ca. 1517, overl. voor 25-9-1586, tr. Judith de Rode van Heekeren, overl. 1559, dochter van Harwich van Heeckeren en Geertruid Schurinck.
Kinderen:
 1. Karel van Rijswijck, sneuvelde in de slag bij Hardenberg op 17 juni 1580.
 2. Hertog van Rijswijck, geb. 1530/1540, volgt VI-20.
Bronnen: V - 18 (kind van IV-7)
Johanna Jansdr. van Rijswijck, geb. 1500/1510, tr. Dominicus Tiara.
Verder geen gegevens bekend.

Bron: N.B. Dominicus Tiara is samen met Hertog van Rijswijck (de zoon van Cornelis van Rijswijck) in 1587 voogd over Karel van Rijswijck, de zoon van Jacob van Rijswijck, commandeur van Sluis (zie hierboven).

V - 19 (kind van IV-8)
Willem Jansz. van Rijswijck, geb. 1500/1510, overl. voor 1575, tr. NN.
Hieruit bekend:
 1. Jacob van Rijswijck, geb. ca. 1530, overl. voor 8-5-1587, volgt VI-21.
Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1315 fol. 173v, 12-4-1531: Wilhelmus zoon van wijlen Johannes van Rijswijck heeft verkocht aan het klooster van Maria en Birgitta te Rosmalen gelegen te Coudewater een erfcijns van vijf Carolus gulden uit een stenen huis met gracht, hof, boomgaarden en weiden gelegen te Haaren bij Oisterwijk te Belvert ter plaatse geheten Havelsdonck, tussen de openbare weg, Godefridus Celens, de verkoper zelf en het Grootziekengasthuis te 's-Hertogenbosch; alsmede uit een weiland bij Havelsdonck, en uit de verdere weilanden, percelen e.d. van de verkoper. met een verplichting van een cijns aan een altaar te Haaren. De genoemde rente is losbaarvoor 80 Carolus gulden.
 • 's-Hertogenbosch R1315 fol. 403v, 8-8-1532: Willem van Rijswijck, zoon van wijlen Johannes heeft gegeven ten behoeve van Martinus Timmermans het volledige en vrije gebruik van ..............
 • 's-Hertogenbosch R1315 fol. 418, 7-9-1532: Wilhelmus filius quondam Johannes de Rijswijck ab eodem quondam Johannes et quondam domicella Geertrudis sua uxoris filia quondam Wilhelmi Monicx filius quondam magister Johannes Monicx. Hij draagt een cijns van 12 gouden carolusguldens uit de Havelsdock te Haaren op een Elisabeth, weduwe van Reijnert Cottens.
 • 's-Hertogenbosch R1317 fol. 425, 4-9-1533: Willem, zoon van Jan van Rijswijck etc. draagt een cijns of erfpacht van 2 mud rogge uit land te Breugel op aan Hendrik van den Ham, zoon van wijlen Johannes en aan Gerard Pelgrom van Driel als man van Elisabeth, weduwe van Thomas Koude.
 • 's-Hertogenbosch R1322 fol. 91v, 1-2-1535: Wilhelmus zoon van wijlen Jan van Rijswijck en van juffrouw Geertruid dochter van wijlen Willem Monicx, heeft overgedragen aan Egdius die Keyser zoon van wijlen Henricus, een erfpacht van één mud rogge Bossche maat uit de Byesmanshoeve te Sint Oedenrode en uit twee percelen aldaar bij die Brake en uit een huis en hof, eveneens gelegen aldaar aen die Plaetze, tussen Jacob zoon van Jacob die Smyt en Johannes gezegd Moelner, welke pacht Henricus van Boert zoon van Johannes gezegd Writer gekocht had van Arnoldus van Os zoon van Arnoldus van Os en van Elisabeth zijn echtgenote (en weduwe van Arnoldus gezegd Hulsman) en welke pacht Yda weduwe van Henricus van Boert zoon van Johannes gezeged Writer, verkocht had aan meester Jan Monicx; en welke pacht via erfdeling te recht is gekomen bij genoemde Geertruid dochter van Willem Monicx. 2e dag voor Maria Zuivering 1535.
 • 's-Hertogenbosch R1326 fol. 275v, 11-7-1537: "Condt ende kentlic zij enen eyegelijcken want Willem van van Rijswijck Janssoen hadde vertegen op enen morgen lants gelegen in zevendetien morghen lants onbedijkt in den banne van Baartwijc tussen erfenisse Yewaens van den Hoevel westwaert ende der mannen beemden van Heusden erve oistwaert" etc.
 • 's-Hertogenbosch R1329 fol. 227v, 20-3-1538: Jan van Rijswijck stelt zijn broer Willem van Rijswijck en Dirck van Lieshout aan tot wettige procureurs om zijn al zijn zaken te behartigen zowel in als buiten de stad.
 • 's-Hertogenbosch R1322 fol. 198-200, 26-6-1535: Wilhelmus zoon van wijlen Johannes van Rijswijck en van juffrouw Geetrudis dochter van wijlen Willem Monicx zoon van wijlen mr. Jan Monicx, heeft overgedragen aan Henricus Dachverlies zoon van Jan Dachverlies, een stenen huis, hof, een "cleijjn huys" en bogaarden en grachten en een gedempte gracht geheten Havelsdonck in Haaren bij Oisterwijk, te Belveren; alsmede een hoeve bestaande uit een stenen huis, moerasgrond, de Langenacker, en tevens de Roudenecker, een perceel zandgrond, genaamd de Ervehoff, enz. enz (zeer veel percelen land). De percelen waren belast met pachten en cijnzen. Alles voor 633 gulden. De overige akten zijn akten van betalingsvoorwaarden en borgstelling voor Dachverlies.
 • 's-Hertogenbosch R1330 fol. 215, 3-6-1539: Willem van Rijswijck, zoon wijlen Jans van Rijswijck, van denselven Jannen en joffr. Geertruden sijnre huijsvrouw, dochter wijlen Willems Monicx sone wijlen meester Jans Monicx den Alden tsamen verweckt. Willem verkoopt zijn deel van de erfenis van zijn ouders aan Beelken Jacobsdr. Broessen.
N.B. Nadat Willem zijn deel van de nalatenschap van zijn ouders heeft verkocht, kom ik hem in het Bosch Protocol niet meer tegen. Alles wijst erop dat Willem de Meijerij heeft verlaten en elders zijn domicilie heeft gezocht. Omdat zijn zoon Jacob militair was in het Staatse leger en ook zijn neven en hun nakomelingen in dat zelfde leger dienden, veronderstel ik dat Willem een militaire carrière heeft gemaakt. Helaas zijn hierover nog geen bronnen gevonden.

V - 20 (kind van IV-8)
Jan Jansz van Rijswijck, geb. 1500/1510., overl. voor 1526, tr. Mechtildis van Wijck, dochter van Boudewijn van Wijck en NN.
Kinderen:
 1. Anthonis van Rijswijck, geb. ca 1520, volgt Hij tr. Johanna de Greve, dochter van Hendrik de Greve en Beatrijs Claesdr. Colen.
  Kinderen:
  1. Jan van Rijswijck, geb. ca. 1550
  2. Pauwels van Rijswijck, geb. ca. 1550
  3. Hendrixcken van Rijswijck, geb. ca. 1550
 2. Catharina van Rijswijck, geb. ca. 1520/1525, volgt Zij was gehuwd met Jan van Zutphen.
  Kinderen:
  1. Gerrit van Zutphen, geb. ca. 1550
 3. Aleijd van Rijswijck, geb. ca. 1520/1525, overl. voor 8-3-1580. volgt Zij was gehuwd met Peter Geelmans, zoon van Claes Geelmans en NN.
  Kind:
  1. Marike Geelmans, geb. na 1550 (was in 1580 nog onmondig)
  2. Jan Geelmans, jong overleden
  3. Claes Geelmans. jong overleden
Bronnen:
 • 's-Hertogenbosch R1307 fol. 107, 15-9-1526: Johannes van Rijswijck mag enkele cijnsen aflossen. De akte is me verder niet duidelijk, omdat het over allerlei aflossingsvoorwaarden gaat, die voor mij niet begrijpelijk zijn.
 • 's-Hertogenbosch R1313 fol. 146, 1530/1531: Willem en Johannes gebroeders, kinderen van wijlen Johannes van Rijswijck beloven gezamenlijk en onverdeeld onder verband van al hun goederen aan het klooster van de Regulieren genaamd Sint Annacroon gelegen in Driel 300 karolusgulden van 20 stuivers met Pinksteren direct na het overlijden van domicella Geertruida de weduwe van wijlen Johannes van Rijswijck en niet eerder.... 1530/1531: Willem en Jan, gebroederen, kinderen wijlen Jans van Rijswijck beloven te betalen aan het Regularessenklooster van st. Anna te Driel 300 gouden karolusguldens te betalen op st. Pancras in januari voor de overleden juffrouw Geertrui, weduwe van wijlen Johannes van Rijswijck.
 • 's-Hertogenbosch R1317 fol. 456v, 28-5-1533: Willem, Jan en Frans gebroeders kinderen van wijlen Jan van Rijswijck hebben geloofd onder verband van al hun goederen, hebbende en verkrijgende aan broeder Henric Niersbrus van Pes te den Bosch, pater van het klooster van de Regulieren St. Annacroon genoemd gelegen in Driel ten behoeve van hetzelve klooster 300 karolusguldens van 20 stuivers gerekend met Pinksteren eerstkomende te betalen zonder arglist. Of zullen die zelve Willem, Jan en Frans gebroeders schuldig zijn aan de pater ten tijde zijnde van het genoemde klooster ten behoeve van hetzelve Klooster te vesten vijftien karolusguldens erfelijke rente jaarlijks te vergelden uit zekere voldoende onderpanden in de meijereij van den Bosch gelegen en binnen de stad van 's-Hertogenbosch te leveren, en welke erflosrente van vijftien guldens voornoemd die zelven geloven bij namen als voor zullen altijd te mogen lossen met de somme van driehonderd gelijke karolusguldens met de jaarcijns en met de achterstalligheden in welke geloften en voorwaarden voornoemd geschreven zijn ter ranse van een schuldbrief daarin Willem en Jan gebroeders voornoemd etc.
  In de marge: 9 januari 1536 schepenen Berkel, Heijm en Erpe ter instantie van Henric.
 • 's-Hertogenbosch R1327 fol. 286v, 20-3-1538: Willem, Jan en Frans, gebroederen zonen wijlen Jans van Rijswijck etc. Ze verkopen een heiveld met een geer van een lopensaat en een heiveld met een geer van 48 roeden, tezamen 10½ bunder land in Venloon (Loon op Zand) aan Jan van Beukelaar
 • 's-Hertogenbosch R1330 fol. 134v., 26-9-1539: Johannes zoon van wijlen Johannes van Rijswijck heeft overgedragen aan Mathias zoon van Lambertus Stooters een hoeve gelegen te Haren ter plekke genoemd Hezeacker, vroeger van Johannes zoon van wijlen Goeswinus van Uden; bestaande uit een huis, gronden, moerassen die Wilhelma, dochter van Peter zoon van wijlen Arnt Goetschalcx, weduwe van Johannes zoon van wijlen Goessens van Uden, aan Johannes zoon van Johannes van Rijswijck had overgedragen; de hoeve is belast met diverse cijnzen en pachten. Jan zoon van wijlen Johannes van Rijswijck verkoopt een hoeve te Haaren op de Heesakker.
 • 's-Hertogenbosch R1329 fol. 227v, 20-3-1539: Jan van Rijswijck stelt zijn broer Willem van Rijswijck en Dirck van Lieshout aan tot wettige procureurs om zijn al zijn zaken te behartigen zowel in als buiten de stad.
 • Stadsarchief 's-Hertogenbosch inv. 1414, Index 60e penning 1562/1563: Aleyd wed. Peter Geelmans 2/3 huis teynde Kolperstraat 'het zegelken' van Anthonis van Ryswyck cs - 5g 12 st. 3,5 ort..
 • Stadsarchief 's-Hertogenbosch inv. 1429, Index 60e penning 1577/1578: van Jan Mathyssen van eenen huyse gestaen inde Bursestraet gecoft tegens Arnt Janss van Ryswyck - 4 g 3 st 1 ort.
 • 's-Hertogenbosch R1844 fol. 108, 8-6-1553: Meester Marten de Greve, Daniel Sensz en Adriaen Peter van den Hapart man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx de Greve, naeste magen en verwandten van Jan, Pauwels en Henricxken onbejaarde kinderen van Anthonis Jansz van Rijswijc bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henricx de Greve bij Beatrix zijn huisvrouw dochter van Diericx Colen, verklaren dat de momboirs over de onbejaarde kinderen het huis in de Boerdsche straet vernaderd hebben, dat Beatrix ten chijns gegeven had aan Henrick zoon van Gerarts Bernts.
 • 's-Hertogenbosch R1844 fol. 121, 3-11-1553: De kinderen van wijlen Henricx de Greve bij wijlen Severina dochter van wijlen Adriaen Heijden zijn eerste huisvrouw, en haar erfgenamen: Jan, Pauwels en Henricxken, drie onmondige kinderen van Anthonis zoon van Jan van Rijswijc bij wijlen Johanna dochter van Henricx de Greve bij Beatrix dochter van wijlen Claes Colen zijn tweede huisvrouw is een hoeve met aangelag aanbestorven deels in de parochie van Loeven te Tilburg, deels te Oisterwijk. Deze kinderen willen het goed verkopen. Daarom worden door schepenen de volgende momboirs aangesteld Peter zoon van wijlen Claes Geelmans, absent, man en momboir Aleijd zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Henricx van Zutphen, man en momboir van Ktharina zijn huisvrouw,zusters en Anthonis vader van de onmondigen, Mr Marten de Greve, broeder van wijlen Johanna moeder der onmondigen en Jan zoon van wijlen Jan Pijnappel man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop Colen
 • 's-Hertogenbosch R1844 fol. 140, 19-12-1553: Mr Marten en Dominicus, kinderen van wijlen Henricx de Greve bij Severina dochter van wijlen Adriaen Heijden zijn eerste huis vrouw; Adriaen zoon van wijlen Peter van Hapart man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx en Severina voorsz, voor henzelven en ook voor Gielis van den Bossche man en momboir van IJken zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Henricx en Severina voorsz; Peter zoon van wijlen Pauwels de Greve en Marten Jans van Loeve in huwelijk hebbende Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels voorsz, ter eenre; Peter man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw; Jan van Zutphen in huwelijk hebbende Katharijn, beide dochters van wijlen Jan van Rijswijck; Mr Marten voorsz en Heer Peter Colen, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, momboirs over de onbejaarde kinderen van Anthonis zoon van wijlen Jan van Zutphen bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Henrick de Greve bij Beatrix Colen zijn tweede huis vrouw, ter andere zijde, gaan compromis aan over de hoeve "ten Appel" onder Loeve, die Beatrix ter tochte bezeten heeft.
 • 's-Hertogenbosch R1922 fol. 420, 8-3-1580: Jan Anthonis van Rijswijck, Gerrit Jans van Zuijtphen, Gooswijn en Jan, gebroeders zonen van wijlen Henrick Henricx bakkers, zijn momboirs over Marike onbejaarde dochter van wijlen Peter Claes Geelmans, tweede echtgenoot van Aleijd zijn huisvrouw en over Peterke natuurlijke dochter van wijlen Claes Peter Geelmans. Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders. Uit het tweede huwelijk van Aleijd zijn nog geboren: Jan en Claes, die evenwel jong overleden zijn. R1922 8.3.1580 f 420
V - 21 (kind van IV-8)
Frans Jansz. van Rijswijck, kastelein van Oud-Herlaer geb. 1500/1510, overl. voor 11-1-1570, tr. Heilwich van der Ameijden, overl. voor 31-12-1597, dochter van Daniël van der Ameyden en Geertruida Jansdr. van Vlierden.
Kinderen:
 1. Barbara van Rijswijck, geb. 1530/1540
 2. Frans van Rijswijck, geb. 1530/1540, volgt VI-22.
 3. Johan van Rijswijck, geb. 1530/1540, volgt VI-23.
Bronnen: V - 22 (kind van IV-8)
Anna van Rijswijck, geb. 1500/1510, tr. met Cornelis van Santwijck, geb. ca. 1500. overl. voor 2-3-1563, zoon van Assuerus Hendriksz. van Santwijck en Elisabeth Melis Gerardsdr.
Kinderen (misschien uit een eerder huwelijk van Cornelis):
 1. Zweder (Assuerus) van Santwijck, geb. 1520/1525
 2. Maria van Santwijck, geb. 1520/1525
 3. Jan van Santwijck, geb. 1520/1525
 4. Eva van Santwijck geb. ca. 1525
Bronnen:
 • Repertorium op de lenen van de heren van Vianen, Ons Voorgeslacht 1986 en 1988.
 • 's-Hertogenbosch R1316 fol. 450, 27-6-1532: Willem en Frans, gebroederen, kinderen wijlen Jans van Rijswijck, voor henselven en voor juffr. Anna huerder suster, dochter wijlen Jans van Rijswijck voirsz. Het gaat over schulden die hun overleden ouders hebben achtergelaten en die naar hun mening nu vervallen zijn.
 • 's-Hertogenbosch R1323 fol. 390v, 19-6-1535: Doordat hij kinderloos overlijdt, zijn Willem, Jan, Frans en Anna eerste erfgenamen van Jan Monixc, broer van hun moeder. De weduwe joffr. Willemke behoudt de tocht van een erfpacht van 2 mud rogge op land gelegen te Drunen.
 • 's-Hertogenbosch R1346 fol. 84, 18-10-1546: Franciscus zoon van wijlen Johannes van Rijswijck zoon van wijlen Arnoldus van Rijswijck, van de zelve wijlen Jan en wijlen Geertruida zijn vrouw, dochter van Willem Monicx verwekt etc. Overdracht van een roggepacht met land te Drunen welke roggepacht Willem Jansz. van Rijswijck verkreeg van Cornelis van Santwijck, zoon van Assuerus van Santwijck als man en momber van jonkvrouw Anna zijn huisvrouw, dochter van gemelde Johannes van Rijswijck en Johannes zoon van de zelve Johannes van Rijswijck
V - 23 (kind van IV-10)
Adriana Adriaensd. van Rijswijck, geb. ca. 1490, overl. voor 14-7-1592, tr. met Adriaen Jansz. van Polanen, overl. voor 2-2-1571, zoon van Jan Dircksz. van Clootwijck en NN.
Hieruit bekend.
 1. Jan van Polanen, geb. ca. 1515/1520, won. Dordrecht, overl. voor 1558, tr. Elisabeth Pietersdr van Scharlaken, dochter van Pieter van Scharlaken en Geertruijd Halling.
 2. Adriaen van Polanen, geb. ca. 1515/1520.
 3. Willem van Polanen, geb. ca. 1515/1520.
Bron:
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol.30v, 16-5-1518: Willem van Rijswijk voor Adriaen dochter van Adriaen van Rijswijk na het overlijden van Jan haar broer.
 • Nassause Domeinraad inv. 7320 fol. 122, 20-3-1519: Adriaan van Polanen wordt beleend met 9 morgen land in Ganswijck na het overlijden van zijn vader Jan Dircksz. van Clootwijck.
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 41 fol. 8, 27-4-1536: Adriana van Rijswijck, de oudste dochter van Adriaan van Rijswijck, wordt beleend met 8 morgen tienden te Eethen in de "Oude Weijde". Haar gecoren voogd is Herbert Hermansz.
 • Gorinchem R127 nr. 424, 7-5-1547: Transport. Jonkvrouw Adriana van Rijswijck, huisvrouw van Adriaan van Polanen verkoopt al haar onroerende bezittingen in Rijswijk aan Aerdt Spierinck van Aelburch. Aanwezig zijn ook haar drie mondige kinderen Jan, Adriaan en Willem.
 • Nationaal Archief Den Haag, Heren van Altena, inv. 68 fol.30v, 1549: Aernout Spiering van Aalburg bij overdracht door Lyonis van Weiburg voor Adriaen van Rijswijck, gehuwd met Adriaen van Polanen. Bevestigd door Jan en Adriaen van Polanen.
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 41 fol. 11v, 25-7-1554: Joncvrouw Adriana van Rijswijck, wettige dochter van Adriaan van Rijswijck, krijgt het recht om bij testament te beschikken over de thienden die zij in leen heeft van het Huis van de Heerlijkheid Eethen en Meeuwen.
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 41 fol. 17v, 3-3-1571: Wederom Joncvrouw Adriana van Rijswijck, nu weduwe van Adriaan van Polanen, en wederom over de tienden in Eethen. Helaas kan ik het stuk niet goed lezen
 • Heerlijkheid Eethen en Meeuwen inv. 44 fol. 38, 14-7-1592: In de vererving van de 8 morgen tienden in Eethen zien we dat van Adriana van Rijswijck het leen in 1592 gaat naar Jan Jansz. van Polanen (haar kleinzoon?).
V - 24 (kind van IV-11)
Adriaan Willemsz. van Rijswijck, schepen van Woudrichem 1567 en 1568, geb. ca. 1490/1500, overl. tussen 27-4-1569 en 23-5-1571, tr. met Alijdt Vernoert. Dit gezin woonde in Woudrichem.
Hieruit bekend:
 1. Dirck van Rijswijck, geb. 1520/1525.
 2. Willem van Rijswijck, geb. 1530/1540, overl. voor 22-8-1577, volgt VI-24.
Adriaan van Rijswijck mocht zich magister noemen wat in die tijd betekende dat hij een 5 à 6 jaar durende universitaire studie had afgerond.

Bronnen: